Zm.: rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.181.1334

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 września 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. Nr 143, poz. 1399, z 2004 r. Nr 141, poz. 1499 oraz z 2005 r. Nr 101, poz. 848) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Ustala się miesięczne wynagrodzenie zasadnicze aplikanta referendarskiego w wysokości 1.600 zł.";

2)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Przepisy § 3 i załącznik nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury od dnia 1 stycznia 2006 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

TABELE WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

A.

Dla urzędników sądów i prokuratury

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
I 899-2.030
II 915-2.135
III 965-2.240
IV1.015-2.345
V1.065-2.450
VI1.115-2.555
VII1.170-2.660
VIII1.225-2.770
IX1.285-2.880
X1.345-3.005
XI1.410-3.140
XII1.475-3.290
XIII1.545-3.440
XIV1.620-3.595
XV1.730-3.765
XVI1.885-3.970
XVII2.090-4.180
XVIII2.355-4.435
XIX2.670-4.750
XX3.035-5.075
XXI3.450-5.585

B.

Dla innych pracowników sądów i prokuratury niebędących urzędnikami

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
I790- 930
II800- 940
II810- 960
IV820-1.000
V830-1.040
VI840-1.080
VII850-1.130
VIII860-1.190
IX870-1.260
X890-1.340
XI910-1.420
XII930-1.500