§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.181.1334

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.
§  2.
Przepisy § 3 i załącznik nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury od dnia 1 stycznia 2006 r.