§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.181.1334

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. Nr 143, poz. 1399, z 2004 r. Nr 141, poz. 1499 oraz z 2005 r. Nr 101, poz. 848) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Ustala się miesięczne wynagrodzenie zasadnicze aplikanta referendarskiego w wysokości 1.600 zł.";

2)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.