Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.50.428

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 lutego 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 91 ust. 6, art. 95 ust. 1, art. 97 ust. 2, art. 98 ust. 3 i art. 106 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) oraz art. 22 ust. 2 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 143, poz. 962 oraz z 2000 r. Nr 82, poz. 928) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustawa - ustawę z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,";

2)
w § 3 w ust. 4:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) świadectwo dojrzałości,",

b)
uchyla się pkt 2 i 3;
3)
w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoba, o której mowa w ust. 1, do podania dołącza świadectwo dojrzałości, osoba zaś studiująca w szkole niewojskowej dołącza zaświadczenie o stanie studiów.";

4)
w § 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Z wnioskiem o mianowanie na wyższy stopień wojskowy występuje drogą służbową przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe dowódcy nie niższe niż stanowisko dowódcy plutonu lub równorzędne - w stosunku do podporządkowanych mu żołnierzy.";

5)
w § 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, na wniosek przełożonego dyscyplinarnego zajmującego stanowisko służbowe dowódcy nie niższe niż stanowisko dowódcy plutonu lub równorzędne - w stosunku do podporządkowanych mu żołnierzy, można udzielić na czas do końca trwania tej sesji, jeżeli kandydat zaliczył semestr w czasie trwania sesji egzaminacyjnej.";

6)
w § 52 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe dowódcy nie niższe niż stanowisko dowódcy plutonu lub równorzędne - w stosunku do podporządkowanych mu żołnierzy, w przypadkach określonych w § 51 ust. 1 pkt 1-4,";

7)
w § 64:
a)
w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) w art. 102 ust. 1 pkt 5 ustawy - na podstawie prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z czynnej służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.",

b)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 103 ust. 2 ustawy - na podstawie zastosowania prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego obniżenia stopnia wojskowego.";

8)
w § 65 w ust. 1:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy - na podstawie zastosowania prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego pozbawienia praw publicznych,",

b)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy - na podstawie zastosowania prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego degradacji,";

9)
w § 69 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"1. W razie zwolnienia lub wydalenia kandydata ze służby kandydackiej w przypadkach określonych w § 64 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2 oraz w § 65 ust. 1 pkt 2a i 3, komendant szkoły kieruje go do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli:";

10)
załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TYTUŁÓW PRZYSŁUGUJĄCYCH ABSOLWENTOM PODOFICERSKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Lp.Nazwa szkołyTytuł
1Szkoła Podoficerska we WrocławiuPodoficer wojsk inżynieryjnych
Podoficer wojsk obrony przeciwchemicznej
2Szkoła Podoficerska w PoznaniuPodoficer ogólnowojskowy
Podoficer logistyki
Podoficer żandarmerii wojskowej
Podoficer administracji
Podoficer zakwaterowania i budownictwa
3Szkoła Podoficerska w ToruniuPodoficer wojsk rakietowych i artylerii
Podoficer uzbrojenia
4Szkoła Podoficerska w ZegrzuPodoficer łączności
Podoficer informatyk
5Szkoła Podoficerska w DębliniePodoficer lotnictwa
Podoficer wojsk radiotechnicznych
Podoficer metrologii i hydrologii
6Szkoła Podoficerska w KoszaliniePodoficer wojsk obrony przeciwlotniczej
Podoficer wojsk radiotechnicznych
7Szkoła Podoficerska Marynarki WojennejPodoficer marynarki wojennej
8Szkoła Podoficerska Służb MedycznychPodoficer służb medycznych