§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.50.428

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 2003 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 143, poz. 962 oraz z 2000 r. Nr 82, poz. 928) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustawa - ustawę z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,";

2)
w § 3 w ust. 4:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) świadectwo dojrzałości,",

b)
uchyla się pkt 2 i 3;
3)
w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoba, o której mowa w ust. 1, do podania dołącza świadectwo dojrzałości, osoba zaś studiująca w szkole niewojskowej dołącza zaświadczenie o stanie studiów.";

4)
w § 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Z wnioskiem o mianowanie na wyższy stopień wojskowy występuje drogą służbową przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe dowódcy nie niższe niż stanowisko dowódcy plutonu lub równorzędne - w stosunku do podporządkowanych mu żołnierzy.";

5)
w § 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, na wniosek przełożonego dyscyplinarnego zajmującego stanowisko służbowe dowódcy nie niższe niż stanowisko dowódcy plutonu lub równorzędne - w stosunku do podporządkowanych mu żołnierzy, można udzielić na czas do końca trwania tej sesji, jeżeli kandydat zaliczył semestr w czasie trwania sesji egzaminacyjnej.";

6)
w § 52 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe dowódcy nie niższe niż stanowisko dowódcy plutonu lub równorzędne - w stosunku do podporządkowanych mu żołnierzy, w przypadkach określonych w § 51 ust. 1 pkt 1-4,";

7)
w § 64:
a)
w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) w art. 102 ust. 1 pkt 5 ustawy - na podstawie prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z czynnej służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.",

b)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 103 ust. 2 ustawy - na podstawie zastosowania prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego obniżenia stopnia wojskowego.";

8)
w § 65 w ust. 1:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy - na podstawie zastosowania prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego pozbawienia praw publicznych,",

b)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy - na podstawie zastosowania prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego degradacji,";

9)
w § 69 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"1. W razie zwolnienia lub wydalenia kandydata ze służby kandydackiej w przypadkach określonych w § 64 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2 oraz w § 65 ust. 1 pkt 2a i 3, komendant szkoły kieruje go do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli:";

10)
załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.