Służba wojskowa kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.143.962

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 listopada 1997 r.
w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Na podstawie art. 91 ust. 6, art. 95 ust. 1, art. 97 ust. 2, art. 98 ust. 3 i art. 106 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753 i Nr 121, poz. 770) oraz art. 22 ust. 2 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 oraz z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

Postanowienia ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady, tryb i warunki powoływania do służby kandydackiej,
2) 1
szczegółowe zasady i warunki przyjmowania do szkół chorążych zawodowych i podoficerskich szkół zawodowych oraz wysokość pobieranych opłat z tytułu przeprowadzania egzaminów wstępnych i sprawdzianów przy ubieganiu się o przyjęcie do wyższych szkół wojskowych, szkół chorążych zawodowych i podoficerskich szkół zawodowych,
3)
czas trwania nauki w szkołach chorążych zawodowych i podoficerskich szkołach zawodowych, odbywania praktyk oraz szczegółowe zasady składania egzaminów dyplomowych i końcowych, tytuły przysługujące absolwentom tych szkół, a także wzory dyplomów i świadectw stwierdzających ich ukończenie,
4)
okresy próbne dla słuchaczy szkół chorążych zawodowych i podoficerskich szkół zawodowych,
5)
zasady, warunki i tryb mianowania na kolejne stopnie wojskowe kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz organy wojskowe właściwe w tych sprawach,
6)
przebieg służby kandydackiej, zasady i tryb opiniowania kandydatów na żołnierzy zawodowych, ich obowiązki i uprawnienia nie uregulowane w ustawie oraz tryb postępowania związany ze zwalnianiem i wydalaniem ze szkoły,
7)
równowartość kosztów wyżywienia, umundurowania i zakwaterowania, otrzymanych w czasie studiów lub nauki, oraz zasady ich zwracania, a także przypadki, w których od słuchacza zwalnianego z czynnej służby wojskowej nie dochodzi się ich zwrotu.
§  2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) 2
ustawa - ustawę z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
2)
osoba - osobę cywilną lub żołnierza w służbie czynnej ubiegających się o przyjęcie do szkoły,
3)
kandydat - kandydata na żołnierza zawodowego,
4)
służba kandydacka - służbę wojskową kandydata na żołnierza zawodowego,
5)
wyższa szkoła wojskowa - akademię wojskową i wyższą szkołę oficerską,
6)
szkoła wojskowa - szkołę chorążych zawodowych i podoficerską szkołę zawodową,
7)
szkoła - wyższą szkołę wojskową i szkołę wojskową,
8)
szkoła niewojskowa - szkołę nie będącą szkołą wojskową, w której odbywa studia kandydat na żołnierza zawodowego,
9)
komendant szkoły - komendanta wyższej szkoły wojskowej oraz komendanta centrum szkolenia specjalistycznego (ośrodka szkolenia), w którego skład organizacyjny wchodzi szkoła wojskowa,
10)
słuchacz szkoły - podchorążego wyższej szkoły wojskowej, kadeta szkoły chorążych zawodowych i elewa podoficerskiej szkoły zawodowej.

Ubieganie się o przyjęcie do służby kandydackiej oraz powoływanie do tej służby

§  3.
1.
O powołanie (skierowanie) do służby kandydackiej może ubiegać się osoba nie będąca żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, która spełnia warunki określone w art. 91 ust. 2 i 3 ustawy oraz:
1)
w roku powołania do tej służby nie przekroczyła dwudziestu trzech lat życia,
2)
w dniu powołania do tej służby jest stanu wolnego.
2.
O powołanie (skierowanie) do służby kandydackiej może ubiegać się również żołnierz odbywający czynną służbę wojskową, który:
1)
w roku powołania do tej służby nie przekroczy dwudziestu pięciu lat życia,
2)
w dniu powołania do tej służby jest stanu wolnego.
3.
O powołanie (skierowanie) do służby kandydackiej może ubiegać się również osoba nie będąca żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, odbywająca studia w wyższej szkole niewojskowej, która:
1)
w roku powołania nie przekroczyła dwudziestu pięciu lat życia,
2)
w dniu powołania do tej służby jest stanu wolnego.
4.
Osoba, o której mowa w ust. 1-3, ubiegająca się o powołanie (skierowanie) do służby kandydackiej, powinna posiadać:
1) 3
świadectwo dojrzałości,
2) 4
(uchylony),
3) 5
(uchylony),
4)
zaświadczenie o stanie studiów, jeżeli jest studentem wyższej szkoły niewojskowej.
5. 6
Przepisów ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 nie stosuje się w przypadku ubiegania się o przyjęcie do służby kandydackiej przez absolwenta wyższej szkoły niewojskowej posiadającego tytuł zawodowy magistra (równorzędny). Absolwent taki może ubiegać się o powołanie do służby kandydackiej, jeżeli w roku powołania nie przekroczył dwudziestu siedmiu lat życia.
§  4.
1.
Osoba ubiegająca się o powołanie (skierowanie) do służby kandydackiej składa do komendanta szkoły podanie na formularzu, za pośrednictwem:
1)
wojskowego komendanta uzupełnień, którego ewidencją jest objęta, jeżeli nie odbywa czynnej służby wojskowej,
2)
dowódcy jednostki wojskowej, w której odbywa czynną służbę wojskową.
2. 7
Osoba, o której mowa w ust. 1, do podania dołącza świadectwo dojrzałości, osoba zaś studiująca w szkole niewojskowej dołącza zaświadczenie o stanie studiów.
3.
Świadectwo lub zaświadczenie, o których mowa w ust. 2, muszą być doręczone komendantowi szkoły najpóźniej przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego.
4.
Wzór podania o powołanie do służby kandydackiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  5.
1.
Podanie, o którym mowa w § 4 ust. 1, składa się, z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie do:
1)
15 maja - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do wyższej szkoły wojskowej oraz Szkoły Chorążych Lotnictwa - specjalność pilotaż,
2)
30 maja - w przypadku ubiegania się do szkoły chorążych, z zastrzeżeniem pkt 1.
2.
Osoba przyjęta do wyższej szkoły niewojskowej i ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej składa podanie o przyjęcie do tej służby w terminie do 1 sierpnia.
§  6.
1.
Osoba, o której mowa w § 4, kierowana jest do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej.
2.
Osobę uznaną za zdolną do zawodowej służby wojskowej, ubiegającą się o przyjęcie do szkoły wojskowej dla personelu latającego albo przygotowującej do służby w Marynarce Wojennej, kieruje się odpowiednio do Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej albo do Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w celu ustalenia zdolności do służby w powietrzu albo na okręcie w specjalnościach morskich.
3.
Zasady i tryb kierowania do wojskowych komisji lekarskich oraz właściwość organów w tych sprawach określają odrębne przepisy.
§  7.
1.
Podanie osoby uznanej za zdolną do zawodowej służby wojskowej, z zastrzeżeniem ust. 2, organy wymienione w § 4 ust. 1 przesyłają do właściwego komendanta szkoły.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podań osób uznanych za zdolne do służby w powietrzu albo na okręcie w specjalnościach morskich.
3.
Osobie uznanej za niezdolną do zawodowej służby wojskowej zwraca się złożone przez nią dokumenty.
§  8.
1.
Osobę ubiegającą się o przyjęcie do służby kandydackiej poddaje się postępowaniu kwalifikacyjnemu. Komendant szkoły, z zastrzeżeniem ust. 3, ustala zakres postępowania kwalifikacyjnego.
2.
We wszystkich szkołach postępowanie kwalifikacyjne obejmuje obowiązkowo sprawdzian z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną.
3.
W ramach postępowania, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe i wyższe studia zawodowe w wyższej szkole wojskowej składa w tej szkole egzamin wstępny według zakresu określonego dla właściwego kierunku studiów przez radę naukową (radę wydziału) wyższej szkoły wojskowej.
4.
Obowiązek złożenia egzaminu wstępnego może być wprowadzony również wobec osób ubiegających się o przyjęcie do szkół wojskowych. O wprowadzeniu tego obowiązku postanawia komendant szkoły, ustalając również jego zakres.
5.
Do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu komendant szkoły powołuje komisję egzaminacyjno-kwalifikacyjną.
6.
Komisja egzaminacyjno-kwalifikacyjna na podstawie postępowania kwalifikacyjnego sporządza protokół, w którym uwzględnia oceny ze egzaminu wstępnego i sprawdzianów uzyskane przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do służby kandydackiej, a także wnioski z rozmowy kwalifikacyjnej.
§  9.
1. 8
Osoba ubiegająca się o przyjęcie do szkoły wnosi opłatę w związku z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego z tytułu udziału w egzaminach wstępnych i sprawdzianach.
2.
Opłata, o której mowa w ust. 1, nie podlega zwrotowi bez względu na wynik postępowania kwalifikacyjnego.
3.
Opłatę, o której mowa w ust. 1, stanowi kwota 50 zł, corocznie rewaloryzowana o wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.
4.
Komendanci szkół mogą pobierać opłatę, o której mowa w ust. 3, w niższej wysokości, stosownie do rzeczywiście ponoszonych kosztów postępowania kwalifikacyjnego.
§  10.
1.
Komendant szkoły w ramach limitu przyjęć, o którym mowa w § 12, na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, wydaje decyzję o przyjęciu osoby do szkoły.
2.
O wydanej decyzji o przyjęciu do szkoły komendant zawiadamia:
1)
osobę ubiegającą się o przyjęcie do szkoły,
2)
wojskowego komendanta uzupełnień - w stosunku do osób nie odbywających czynnej służby wojskowej,
3)
dowódcę jednostki wojskowej - w stosunku do żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową,
4)
dyrektora liceum wojskowego - w stosunku do absolwentów liceum wojskowego.
3.
Decyzję o odmowie przyjęcia do szkoły doręcza się osobie i organom, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4.
4.
Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do bezpośredniego przełożonego komendanta szkoły w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.
§  11.
1.
Osobę przyjętą do szkoły:
1)
nie będącą w czynnej służbie wojskowej - powołuje do służby kandydackiej wojskowy komendant uzupełnień doręczając kartę powołania,
2)
pełniącą czynną służbę wojskową - kieruje do służby kandydackiej dowódca jednostki wojskowej, której ewidencją żołnierz jest objęty.
2.
Podstawę powołania (skierowania), o którym mowa w ust. 1, stanowi decyzja komendanta szkoły o przyjęciu do szkoły.
3.
Do osób przyjętych do szkół niewojskowych stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1 i 3, § 7 ust. 1, § 9 ust. 1 i 2, § 10 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.
§  12.
Minister Obrony Narodowej lub upoważniony przez niego organ ustala corocznie limity przyjęć do poszczególnych szkół oraz terminy:
1)
składania podań,
2)
przesyłania podań, o których mowa w § 7,
3)
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,
4)
powoływania (kierowania) do służby kandydackiej,
5)
rozpoczęcia nauki w podoficerskich szkołach zawodowych.

Przebieg immatrykulacji i studiów w wyższych szkołach wojskowych

§  13.
1.
Przyjęcie kandydatów w poczet słuchaczy pierwszego roku wyższych szkół wojskowych następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.
2.
Immatrykulację przeprowadza się w trakcie specjalnej uroczystości, którą organizuje się w sposób określony w ceremoniale wojskowym.
3. 9
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kandydatów, o których mowa w § 3 ust. 5.
§  14.
1.
Czas trwania studiów określają ramowe plany studiów oraz programy kształcenia.
2.
Studia w wyższych szkołach wojskowych przebiegają według planów studiów oraz programów kształcenia.
§  15.
Szczegółowy przebieg studiów określa regulamin studiów właściwej wyższej szkoły wojskowej.

Czas trwania nauki, odbywania praktyk oraz szczegółowe zasady składania egzaminów w szkołach chorążych zawodowych i podoficerskich szkołach zawodowych

§  16.
1.
Nauka, łącznie z praktyką zawodową, trwa w szkołach chorążych zawodowych dwa lata, a w podoficerskich szkołach zawodowych co najmniej sześć miesięcy.
2.
Przebieg nauki w szkołach wojskowych określają ramowe plany nauki oraz programy kształcenia.
§  17.
Słuchacze szkół wojskowych odbywają praktyki, zgodnie z programem kształcenia, na określonych stanowiskach służbowych.
§  18.
1.
Kadeci szkół chorążych zawodowych, w zależności od kierunku nauki i specjalności, odbywają praktyki dowódcze lub dowódczo-specjalistyczne.
2.
Praktyki, o których mowa w ust. 1, są odbywane w jednostkach wojskowych lub innych jednostkach organizacyjnych resortowych i pozaresortowych.
3.
Rodzaj, cele, zakres oraz czas trwania praktyk w poszczególnych latach nauki określają programy kształcenia.
§  19.
1.
Elewi podoficerskich szkół zawodowych, w zależności od potrzeb, odbywają praktyki w jednostkach wojskowych.
2.
Cele, czas trwania oraz zakres praktyk elewów podoficerskich szkół zawodowych określają programy kształcenia.
§  20.
1.
Odpowiedzialność za organizację praktyk ponoszą komendanci szkół wojskowych, a za ich przebieg dowódcy jednostek wojskowych, w których słuchacze odbywają praktyki.
2.
Prace związane z określeniem słuchaczom szkół wojskowych miejsca odbywania praktyki należy zakończyć na dwa miesiące przed terminem jej rozpoczęcia.
3.
Do sprawowania stałego nadzoru nad przebiegiem praktyk oraz udzielania słuchaczom szkoły wojskowej niezbędnej pomocy w okresie ich odbywania komendanci szkół wyznaczają kierowników praktyk, a dowódcy jednostek wojskowych koordynatorów praktyk.
§  21.
1.
Słuchacze szkół wojskowych odbywają praktyki samodzielnie lub pod nadzorem wyznaczonej osoby, pełniąc obowiązki na wyznaczonych stanowiskach służbowych.
2.
W czasie odbywania praktyk zapewnia się słuchaczom szkół wojskowych udział we wszelkich przedsięwzięciach szkoleniowych, uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem kadry jednostki wojskowej lub pododdziału oraz odpowiednie warunki do samodzielnej pracy kształceniowej.
§  22.
Nauka w szkołach chorążych zawodowych kończy się egzaminem dyplomowym, a w podoficerskich szkołach zawodowych egzaminem końcowym.
§  23.
1.
Organizatorem egzaminu jest komendant szkoły.
2.
Warunkiem dopuszczenia słuchaczy szkoły wojskowej do egzaminu jest uzyskanie przez nich zaliczeń i pozytywnych ocen z przedmiotów objętych planem nauki oraz z praktyk.
§  24.
1.
Podstawę do organizowania i prowadzenia egzaminu stanowi rozkaz komendanta szkoły wojskowej.
2.
Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana rozkazem, o którym mowa w ust. 1.
3.
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
§  25.
1.
Kadeci, którzy złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym, uzyskują dyplom ukończenia szkoły chorążych zawodowych, natomiast elewi podoficerskich szkół zawodowych - świadectwa ukończenia podoficerskiej szkoły zawodowej.
2.
Wzór dyplomu ukończenia szkoły chorążych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, natomiast wzór świadectwa ukończenia podoficerskiej szkoły zawodowej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3.
Absolwentom szkół wojskowych przysługują tytuły, których wykaz stanowią załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.
§  26.
Słuchacze szkół wojskowych, którzy nie złożyli egzaminu z przyczyn losowych, mogą złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu nie później niż w ciągu jednego roku od daty zaistnienia przyczyny. Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu podejmuje komendant szkoły.

Przebieg służby

§  27.
Służbę kandydacką pełnią:
1)
podchorążowie wyższych szkół wojskowych,
2)
kadeci szkół chorążych zawodowych,
3)
elewi podoficerskich szkół zawodowych,
4)
podchorążowie, którzy zostali skierowani na studia do szkół niewojskowych lub do wyższych szkół wojskowych za granicą.
§  28.
Służba kandydacka polega:
1)
w szkołach na:
a)
odbywaniu studiów lub pobieraniu nauki,
b)
wykonywaniu zadań służbowych wynikających z charakteru szkoły jako jednostki wojskowej,
2)
w szkołach niewojskowych na:
a)
odbywaniu studiów,
b)
udziale w przeszkoleniu wojskowym organizowanym w trakcie przerw wakacyjnych i wykonywaniu zadań stawianych przez przełożonych.
§  29.
1.
O stawieniu się w szkole osoby powołanej (skierowanej) do służby kandydackiej komendant tej szkoły zawiadamia odpowiednio wojskowego komendanta uzupełnień, dowódcę jednostki wojskowej albo dyrektora liceum wojskowego.
2.
Osoba powołana (skierowana) do służby kandydackiej pełni tę służbę od dnia stawienia się w szkole. Z tym dniem zostaje zaliczona rozkazem komendanta do etatowego stanu zmiennego szkoły.
3.
Żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową komendant szkoły zwalnia z tej służby z dniem stawienia się przez niego do pełnienia służby kandydackiej.
§  30.
1.
W przypadku gdy osoba, której doręczono kartę powołania do służby kandydackiej, nie może stawić się do jej pełnienia w terminie określonym w tej karcie z powodu obłożnej choroby lub z przyczyn uzasadnionych ważnymi względami rodzinnymi lub osobistymi, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień.
2.
Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, informuje komendanta szkoły o przyczynie niestawienia się osoby powołanej do służby kandydackiej.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do dowódcy jednostki wojskowej, której ewidencją jest objęty żołnierz skierowany do służby kandydackiej.
4.
Nowy termin stawiennictwa osoby, o której mowa w ust. 1, ustalają organy wymienione w ust. 2 i 3 w porozumieniu z komendantem szkoły.
§  31.
1.
Jeżeli osoba, której doręczono kartę powołania do służby kandydackiej, albo żołnierz skierowany do tej służby nie stawi się w szkole w ciągu siedmiu dni od terminu określonego w karcie lub skierowaniu, z zastrzeżeniem § 30, komendant szkoły zawiadamia odpowiednio wojskowego komendanta uzupełnień albo dowódcę jednostki wojskowej o niezaliczeniu tej osoby do etatowego stanu zmiennego szkoły. Zawiadomienie to stanowi podstawę do uchylenia decyzji o powołaniu (skierowaniu) do służby kandydackiej.
2.
O uchyleniu decyzji, o której mowa w ust. 1, wojskowy komendant uzupełnień zawiadamia komendanta szkoły oraz dowódcę jednostki wojskowej albo dyrektora liceum wojskowego. Decyzję tę doręcza się zainteresowanej osobie.
3.
Od decyzji, o której mowa w ust. 1, zainteresowanej osobie przysługuje odwołanie do właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
§  32.
1.
Kandydaci będący na pierwszym roku studiów (nauki) składają przysięgę wojskową w terminie ustalonym przez komendantów tych szkół.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kandydatów, którzy wcześniej złożyli przysięgę wojskową.
§  33.
Okresy próbne w służbie kandydackiej wynoszą:
1)
dla kadetów szkół chorążych zawodowych - sześć miesięcy,
2)
dla elewów podoficerskich szkół zawodowych - trzy miesiące.
§  34.
1.
Kandydaci przewidziani do skierowania na studia w szkołach niewojskowych odbywają przeszkolenie wojskowe w wytypowanej wyższej szkole wojskowej.
2.
Komendant wyższej szkoły wojskowej kieruje kandydatów na studia do określonych szkół niewojskowych po zakończeniu przeszkolenia, o którym mowa w ust. 1.
3.
O skierowaniu, o którym mowa w ust. 2, komendant wyższej szkoły wojskowej zawiadamia szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego ze względu na siedzibę szkoły niewojskowej.
4.
Kandydaci studiujący w szkołach niewojskowych do czasu ukończenia studiów podlegają ewidencji w wyższej szkole wojskowej, o której mowa w ust. 1.
§  35.
Przed zakończeniem studiów kandydaci będący studentami szkół niewojskowych odbywają szkolenie na kursie oficerskim.
§  36.
Przepisy § 34 i 35 stosuje się odpowiednio do osób, które zostały powołane do służby kandydackiej w trakcie studiów w szkole niewojskowej.
§  37.
1.
Szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwy ze względu na siedzibę szkoły niewojskowej, jest bezpośrednim przełożonym kandydatów, o których mowa w § 34 i 36.
2.
Szef wojewódzkiego sztabu wojskowego w szczególności:
1)
okresowo kontroluje postępy kandydatów w nauce,
2)
w razie potrzeby występuje do komendanta wyższej szkoły wojskowej, o której mowa w § 34 ust. 4, z wnioskami dotyczącymi przebiegu służby kandydackiej,
3)
udziela kandydatom pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych.
3.
Szef wojewódzkiego sztabu wojskowego w porozumieniu z komendantem wyższej szkoły wojskowej, o której mowa w § 34 ust. 1, wykonuje zadania określone w ust. 2 pkt 1.
§  38.
1.
Przeniesienie kandydata na inny kierunek studiów (nauki) lub do innej szkoły może nastąpić:
1)
z urzędu, w przypadku zniesienia szkoły lub likwidacji kierunku studiów (nauki),
2)
na wniosek kandydata.
2.
Przeniesienie kandydata na jego wniosek z wyższej szkoły wojskowej do innej wyższej szkoły wojskowej może nastąpić w czasie pierwszych dwóch lat studiów, jeżeli względy służbowe i stan zdrowia kandydata nie stoją temu na przeszkodzie.
3.
Przeniesienie kandydata, na jego wniosek, do innej szkoły wojskowej może nastąpić w czasie pierwszego roku nauki, jeżeli:
1)
względy służbowe nie stoją temu na przeszkodzie,
2)
kandydat odpowiada ustalonym warunkom przyjęcia do danej szkoły.
4.
Decyzję o przeniesieniu kandydata na inny kierunek studiów (nauki) podejmuje komendant szkoły, w której kandydat pełnił służbę. Przeniesienie do innej szkoły następuje w porozumieniu z komendantem tej szkoły.

Tytuły wojskowe i mianowanie na kolejne stopnie wojskowe

§  39.
Tytuły, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy, otrzymują żołnierze na okres pełnienia służby kandydackiej; używa się ich bezpośrednio po stopniu wojskowym.
§  40.
1.
Osoby powołane do służby kandydackiej otrzymują, z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza).
2.
Żołnierze czynnej służby wojskowej oraz żołnierze rezerwy rozpoczynają pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym.
§  41.
1.
Warunkiem mianowania kandydata na kolejny stopień wojskowy jest uzyskanie przez niego pozytywnych wyników w nauce oraz w wykonywaniu zadań służbowych i przestrzeganiu dyscypliny wojskowej.
2.
Kandydat może być mianowany:
1)
w wyższej szkole wojskowej - do stopnia starszego sierżanta (starszego bosmana) włącznie,
2)
w szkole chorążych zawodowych - do stopnia starszego plutonowego (starszego bosmanmata) włącznie,
3)
w podoficerskiej szkole zawodowej - do stopnia starszego kaprala (starszego mata) włącznie.
3.
Na kolejne stopnie wojskowe mianują kandydatów komendanci szkół rozkazem.
4.
Mianowanie na kolejny stopień wojskowy, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty ostatniego mianowania, z tym że mianowanie na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza) może nastąpić po upływie sześciu miesięcy pełnienia służby kandydackiej, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5.
Skrócenie okresów, o których mowa w ust. 4, ale nie więcej niż o trzy miesiące, może nastąpić w trybie wyróżnienia.
6.
Elew podoficerskiej szkoły zawodowej może być mianowany na kolejny stopień wojskowy nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy pełnienia służby kandydackiej.
§  42.
1. 10
Z wnioskiem o mianowanie na wyższy stopień wojskowy występuje drogą służbową przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe dowódcy nie niższe niż stanowisko dowódcy plutonu lub równorzędne - w stosunku do podporządkowanych mu żołnierzy.
2.
Szef wojewódzkiego sztabu wojskowego przedstawia komendantowi wyższej szkoły wojskowej, o której mowa w § 34 ust. 1, wnioski o mianowanie kandydatów studiujących w szkołach niewojskowych.
3.
Szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, w przypadku ujawnienia okoliczności powodujących niezasadność mianowania na wyższy stopień wojskowy, powiadamia o tym niezwłocznie komendanta wyższej szkoły wojskowej, o której mowa w § 34 ust. 1.
§  43.
1.
Kandydatom przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze:
1)
trzydziestu dni kalendarzowych po zakończeniu każdego roku studiów (nauki), z wyjątkiem ostatniego roku,
2)
dziesięciu dni kalendarzowych - w okresie zimowym,
3)
pięciu dni kalendarzowych - w okresie wiosennym.
2.
Terminy urlopów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, ustala komendant szkoły.
§  44.
Kandydatom mogą być udzielane również urlopy:
1)
w drodze wyróżnienia,
2)
okolicznościowy,
3)
zdrowotny,
4)
dodatkowy.
§  45.
Urlopu w drodze wyróżnienia udziela się kandydatom na zasadach i w trybie określonych w przepisach dyscyplinarnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§  46.
1.
Urlopu okolicznościowego udziela się kandydatowi na jego wniosek w przypadku:
1)
zgonu i pogrzebu lub ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny,
2)
ślubu kandydata,
3)
urodzenia się dziecka kandydata.
2.
Urlopu okolicznościowego można udzielić również kandydatowi w innych przypadkach uzasadnionych szczególnie ważnymi względami rodzinnymi lub osobistymi.
3.
Urlopu okolicznościowego udziela się, z zastrzeżeniem ust. 4, w wymiarze do pięciu dni kalendarzowych.
4.
W przypadkach określonych w ust. 1 urlopu okolicznościowego udziela się w wymiarze nie mniej niż trzech dni kalendarzowych.
§  47.
Urlopu zdrowotnego udziela się kandydatowi na zasadach i w trybie określonych w przepisach o wojskowych komisjach lekarskich.
§  48.
1.
Kandydatowi odbywającemu studia w wyższej szkole wojskowej można udzielić urlopu dodatkowego, w czasie trwania tej sesji, jeżeli zaliczył semestr przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
2. 11
Urlopu, o którym mowa w ust. 1, na wniosek przełożonego dyscyplinarnego zajmującego stanowisko służbowe dowódcy nie niższe niż stanowisko dowódcy plutonu lub równorzędne - w stosunku do podporządkowanych mu żołnierzy, można udzielić na czas do końca trwania tej sesji, jeżeli kandydat zaliczył semestr w czasie trwania sesji egzaminacyjnej.
§  49.
1.
Kandydatowi może być przedłużony urlop w razie:
1)
choroby,
2)
zgonu i pogrzebu lub ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny,
3)
klęski żywiołowej, która dotknęła członka najbliższej rodziny,
4)
zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających jego powrót z urlopu.
2.
O przedłużeniu urlopu, w sytuacjach określonych w ust. 1, kandydat zwraca się do dowódcy garnizonu, w którym przebywa.
3.
Dowódca garnizonu, o którym mowa w ust. 2, zawiadamia niezwłocznie właściwego komendanta szkoły o przedłużeniu kandydatowi urlopu.
§  50.
1.
Komendanci szkół udzielają kandydatom urlopów, o których mowa w § 43 ust. 1 i § 44 pkt 2 i 4.
2.
Dowódcy jednostek wojskowych mogą udzielać kandydatom odbywającym praktyki w tych jednostkach urlopów określonych w § 44 pkt 1 i 2, z tym że urlop udzielony w drodze wyróżnienia powinien być wykorzystany w okresie odbywania praktyki.

Opiniowanie

§  51.
1.
Kandydat podlega opiniowaniu służbowemu:
1)
przed zakończeniem okresu próbnego,
2)
po odbyciu praktyki trwającej jednorazowo dłużej niż dwa miesiące,
3)
po zakończeniu każdego roku nauki, z wyjątkiem ostatniego roku nauki,
4)
po zakończeniu studiów (nauki),
5)
na żądanie sądu, prokuratora lub organu Żandarmerii Wojskowej.
2.
Kandydatom zwolnionym lub wydalonym ze służby kandydackiej opinie służbowe wydaje się na ich wniosek.
§  52.
1.
Opinię służbową sporządza:
1) 12
przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe dowódcy nie niższe niż stanowisko dowódcy plutonu lub równorzędne - w stosunku do podporządkowanych mu żołnierzy, w przypadkach określonych w § 51 ust. 1 pkt 1-4,
2)
komendant szkoły - w przypadkach określonych w § 51 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2,
3)
szef wojewódzkiego sztabu wojskowego - w przypadkach określonych w § 51, w stosunku do kandydatów studiujących w szkołach niewojskowych.
2.
Szef wojewódzkiego sztabu wojskowego sporządza również opinię służbową o kandydacie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w przypadku skreślenia z listy studentów lub powtarzania roku studiów.
§  53.
1.
Z opinią służbową, o której mowa w § 51 ust. 1 pkt 1-4 i ust. 2, zapoznaje kandydata sporządzający opinię.
2.
Kandydat potwierdza zapoznanie się z opinią służbową własnoręcznym podpisem na tej opinii. W razie odmowy złożenia podpisu, zapoznający z opinią czyni na niej adnotację o tej odmowie.
3.
Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej o nim opinii do przełożonego żołnierza, który sporządził opinię, w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z opinią.
§  54.
1.
Opinia służbowa powinna zawierać obiektywną ocenę, dotyczącą w szczególności:
1)
oceny cech osobowości,
2)
postępów w nauce,
3)
sprawności, kondycji fizycznej i stanu zdrowia.
2.
Opinia służbowa powinna kończyć się wnioskami zawierającymi ocenę predyspozycji kandydata na żołnierza zawodowego, z wyjątkiem opinii, o której mowa w § 51 ust. 1 pkt 5.

Szczególne obowiązki i uprawnienia kandydatów

§  55.
1.
Kandydat jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystkie wiadomości, z którymi zapoznał się bezpośrednio lub w związku z odbywaniem służby kandydackiej, jeżeli wiadomości te stanowią tajemnicę państwową lub służbową.
2.
Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno w czasie pełnienia służby kandydackiej, jak i po zwolnieniu z niej.
3.
Od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić kandydata przełożony o uprawnieniach co najmniej dowódcy okręgu wojskowego, a po zwolnieniu ze służby kandydackiej - Minister Obrony Narodowej lub organ wojskowy przez niego upoważniony, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
§  56.
1.
Kandydat jest obowiązany uzyskać zezwolenie komendanta szkoły na rozpowszechnianie rezultatów swej działalności naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej, zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową lub służbową.
2.
Przepisy wydane na podstawie art. 47 ustawy stosuje się odpowiednio.
§  57.
1.
Kandydat jest obowiązany uzyskać na wyjazd i pobyt za granicą zezwolenie Ministra Obrony Narodowej lub organu wojskowego przez niego określonego.
2.
Przepisy wydane na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy stosuje się odpowiednio.
§  58.
1.
Kandydat jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2, do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych w czasie wykonywania zadań służbowych.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się do kandydatów skierowanych na studia w szkołach niewojskowych wyłącznie w okresie odbywania przez nich przeszkolenia, o którym mowa w § 34 ust. 1.
§  59.
1. 13
Kandydat kształcący się na oficera zawodowego, za zezwoleniem dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw szkolnictwa wojskowego, po ukończeniu drugiego roku studiów może podjąć na swój wniosek, skierowany drogą służbową, równoległe studia w systemie zaocznym w innej wyższej szkole wojskowej lub niewojskowej.
2.
W przypadku wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, komendant wyższej szkoły wojskowej:
1)
pokrywa koszty związane z podjęciem równoległych studiów w innej wyższej szkole niewojskowej,
2)
udziela na czas zjazdów i egzaminów zwolnienia od zajęć służbowych.
§  60.
1.
W czasie pełnienia służby kandydackiej żołnierzowi nie wolno:
1)
być członkiem partii politycznej ani stowarzyszenia, lub innej organizacji o charakterze politycznym, z zastrzeżeniem § 61 i w związku z art. 67-73 ustawy,
2)
brać udziału w działalności ruchów obywatelskich i innych ugrupowań obywateli o charakterze politycznym,
3)
brać udziału w zgromadzeniach o charakterze politycznym,
4)
prowadzić działalności politycznej, w tym rozpowszechniać publikacji dotyczących zagadnień politycznych,
2.
Zastrzeżenie określone w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy zgromadzeń związanych z wyborami władz państwowych i samorządu terytorialnego.
§  61.
1.
Kandydat jest obowiązany poinformować komendanta szkoły o swojej przynależności do stowarzyszeń i innych organizacji krajowych działających poza wojskiem.
2.
Przynależność kandydata do stowarzyszeń i innych organizacji zagranicznych lub międzynarodowych wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej lub organów wojskowych przez niego określonych.
§  62.
Kandydatom nie wolno tworzyć i zrzeszać się w związkach zawodowych.
§  63.
Kandydatom, niezależnie od uprawnień określonych w art. 100 ustawy, przysługuje, począwszy od drugiego roku studiów (nauki), prawo do korzystania z klubów, kasyn i hoteli wojskowych, na zasadach określonych dla żołnierzy zawodowych.

Zwalnianie i wydalanie ze służby kandydackiej

§  64.
1.
Kandydata zwalnia się ze służby kandydackiej decyzją komendanta szkoły w przypadkach określonych:
1)
w art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy - na podstawie prawomocnego orzeczenia organu właściwego do orzekania w sprawach obywatelstwa,
2)
w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy - na podstawie ostatecznego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o uznaniu kandydata za niezdolnego do zawodowej służby wojskowej,
3)
w art. 102 ust. 1 pkt 3 ustawy - na podstawie opinii służbowej,
4)
w art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy - na podstawie wniosku rady wydziału (rady pedagogicznej),
5) 14
w art. 102 ust. 1 pkt 5 ustawy - na podstawie prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z czynnej służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
2.
Komendant szkoły może zwolnić kandydata ze służby w przypadkach określonych:
1)
w art. 102 ust. 2 ustawy - na podstawie pozytywnie rozpatrzonego jego wniosku,
2) 15
w art. 103 ust. 2 ustawy - na podstawie zastosowania prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego obniżenia stopnia wojskowego.
3.
Komendant szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu kandydata w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 i doręcza ją kandydatowi. Przepis § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§  65.
1.
Kandydata na żołnierza zawodowego wydala się ze służby kandydackiej w przypadkach określonych:
1)
w art. 103 ust. 1 pkt 1 ustawy - na podstawie zarządzenia sądu o skierowaniu wyroku do wykonania,
2) 16
w art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy - na podstawie zastosowania prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego pozbawienia praw publicznych,
2a) 17
w art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy - na podstawie zastosowania prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego degradacji,
3)
w art. 103 ust. 1 pkt 3 ustawy - w razie zaniedbywania studiów (nauki) lub innych obowiązków służbowych - na wniosek rady wydziału (rady pedagogicznej).
2.
Przepis § 64 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  66.
1.
Jeżeli zwolnienie kandydata nastąpiło na jego wniosek:
1)
przed upływem ustawowego czasu trwania zasadniczej służby wojskowej, licząc od dnia stawienia się w szkole, obowiązuje go, z zastrzeżeniem ust. 2, zwrot kosztów w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kosztami wyżywienia, umundurowania i zakwaterowania kandydata na żołnierza zawodowego a kosztami wyżywienia, umundurowania i zakwaterowania żołnierza zasadniczej służby wojskowej.
2)
po upływie ustawowego czasu trwania zasadniczej służby wojskowej, licząc od dnia stawienia się kandydata w szkole, obowiązuje go zwrot kosztów:
a)
w wysokości określonej w pkt 1 - za okres od dnia, w którym upłynął czas pełnienia służby kandydackiej, równy ustawowemu czasowi trwania zasadniczej służby wojskowej, oraz
b)
w wysokości stanowiącej pełny koszt wyżywienia, umundurowania i zakwaterowania kandydata - za okres od dnia następnego po dniu, w którym upłynął czas pełnienia służby kandydackiej, równy ustawowemu czasowi trwania zasadniczej służby wojskowej, do dnia zwolnienia kandydata z tej służby.
2.
Zwrot kosztów nie dotyczy kandydatów, o których mowa w ust. 1, jeżeli zwolnienie ze służby kandydackiej nastąpiło w okresie próbnym.
3.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kandydatów skierowanych do szkół niewojskowych.
§  67.
Kandydat wydalony ze służby kandydackiej jest obowiązany do zwrotu kosztów wyżywienia, umundurowania i zakwaterowania poniesionych przez wojsko, na zasadach określonych w § 66 ust. 1.
§  68.
1.
Komendant szkoły wydaje decyzję w sprawie wysokości kosztów, o których mowa w § 66 i 67, oraz trybu ich zwrotu.
2.
Przepis § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§  69.
1. 18
W razie zwolnienia lub wydalenia kandydata ze służby kandydackiej w przypadkach określonych w § 64 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2 oraz w § 65 ust. 1 pkt 2a i 3, komendant szkoły kieruje go do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli:
1)
pełnił służbę kandydacką przez okres krótszy niż ustawowy czas trwania zasadniczej służby wojskowej albo
2)
łączny czas odbywania zasadniczej służby wojskowej i pełnienia służby kandydackiej jest krótszy od ustawowego czasu trwania zasadniczej służby wojskowej.
2.
Kandydata zwolnionego lub wydalonego ze służby kandydackiej, jeżeli pełnił tę służbę przez okres równy co najmniej ustawowemu czasowi trwania zasadniczej służby wojskowej albo jeżeli łączny okres odbywania zasadniczej służby wojskowej i pełnienia służby kandydackiej jest równy co najmniej ustawowemu czasowi trwania zasadniczej służby wojskowej, komendant szkoły przenosi do rezerwy z dniem zwolnienia lub wydalenia ze służby kandydackiej.
3.
Żołnierza rezerwy powołanego do służby kandydackiej, w przypadku zwolnienia lub wydalenia z tej służby, komendant szkoły przenosi do rezerwy z dniem zwolnienia lub wydalenia.
3a. 19
W przypadku zwolnienia lub wydalenia ze służby kandydackiej kandydata, o którym mowa w § 3 ust. 5, komendant szkoły przenosi go do rezerwy z dniem zwolnienia lub wydalenia.
4.
Osoba będąca studentem w szkole niewojskowej, w przypadku zwolnienia lub wydalenia jej ze służby kandydackiej, jeżeli nie kontynuuje studiów w tej szkole, podlega powołaniu do odbycia zasadniczej służby wojskowej na zasadach ogólnych.
5.
O zwolnieniu lub wydaleniu kandydata ze służby kandydackiej oraz skierowaniu go od odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej komendant szkoły zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień.
6.
Kandydatowi zwolnionemu lub wydalonemu ze służby kandydackiej wydaje się na jego prośbę zaświadczenie o stanie studiów (nauki) oraz indeks.
§  70.
1.
Kandydat, który został zwolniony ze szkoły wojskowej na własną prośbę albo ze względu na czasową niezdolność do zawodowej służby wojskowej, może ubiegać się o ponowne przyjęcie do tej szkoły, jeżeli:
1)
został uznany orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za zdolnego do zawodowej służby wojskowej,
2)
przerwa w pełnieniu służby kandydackiej nie jest dłuższa niż dwa lata.
2. 20
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, decyzję wydaje komendant szkoły w porozumieniu z dyrektorem departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw szkolnictwa wojskowego. Przepis § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  71.
Kandydatowi, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia był uprawniony do urlopu w celu odwiedzenia rodziny, urlop ten przysługuje na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż do końca planowanego okresu ukończenia studiów lub nauki.
§  72.
Postępowania w sprawach określonych w rozporządzeniu, nie zakończone na podstawie dotychczasowych przepisów ostateczną decyzją, toczą się w dalszym ciągu na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu.
§  73.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 1994 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 56).
§  74.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Podanie

(nazwisko i imię, rok urodzenia)

................................

................................

(dokładny adres zamieszkania

lub nr i mp. JW)

Do Komendanta

.................................

.................................

(wymienić nazwę szkoły)

w ...............................

Proszę o przyjęcie mnie do .................................

...............................................................

(wymienić nazwę szkoły i kierunek)

W razie niemożności przyjęcia mnie do tej szkoły, proszę

o skierowanie do innej, a mianowicie do .......................

...............................................................

Oświadczam, że znane mi są przepisy normujące przebieg

służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz ich

prawa i obowiązki.

Jednocześnie zobowiązuję się do:

- pełnienia, po ukończeniu szkoły, zawodowej służby wojskowej

przez okres przewidziany ustawą;

- zwrotu kosztów wyżywienia, umundurowania i zakwaterowania,

poniesionych przez wojsko, w wypadku zwolnienia mnie ze

szkoły na własną prośbę albo wydalenia z niej.

..................., dnia ........ ..........................

(podpis kandydata)

Uwaga: Przed wypełnieniem należy ankietę uważnie przeczytać,

a następnie odpowiedzieć wyczerpująco na wszystkie

pytania. Nazwiska pisać drukowanymi literami.

1Nazwisko i imiona
2Imię ojca i matki oraz nazwisko rodowe matki
3Data i miejsce urodzenia
4Narodowość i obywatelstwo
5Stan cywilny
6Zawód
7Wykształcenie (nazwa szkoły i rok ukończenia nauki)
8Znajomość języków obcychw mowie
w piśmie
9Czy był karany sądownie - kiedy i za co?
10
11

Rodzice kandydata (opiekunowie)

OjciecMatka
1Nazwisko i imię, imię ojca, imię i nazwisko rodowe matki
2Data i miejsce urodzenia
3Wykształcenie
4Zawód i miejsce pracy
5Aktualny adres zamieszkania

Rodzeństwo kandydata (bracia, siostry)

1Nazwisko i imię, imię ojca, imię i nazwisko rodowe matki
2Data i miejsce urodzenia
3Zawód i miejsce pracy
4Aktualny adres zamieszkania

Prawdziwość powyższych danych

stwierdzam własnoręcznym podpisem

................, dnia .... .................................

(podpis)

ŻYCIORYS KANDYDATA

............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

.......................................

.........................

(podpis)

NOTATKA

z rozmowy przeprowadzonej z kandydatem do ..................

............................................................

w dniu .............. 199... r.

...............................................................

...............................................................

...............................................................

......................................

Wniosek opiniującego

............................................................

...............................................................

...............................................................

..............................................

............................

(podpis oficera opiniującego)

Podanie-ankietę wraz z załącznikami

przyjął i przejrzał

...................................

(stopień, imię i nazwisko,

zajmowane stanowisko oraz data)

Zatwierdzam

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

Data ........................

.............................

(podpis i pieczęć)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PODOFICERSKIEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ TYTUŁÓW PRZYSŁUGUJĄCYCH ABSOLWENTOM SZKÓŁ CHORĄŻYCH ZAWODOWYCH

Lp.Nazwa szkołyTytuł
123
1Szkoła Chorążych Inżynierii Wojskoweja) chorąży zawodowy wojsk inżynieryjnych

b) chorąży zawodowy wojsk obrony

przeciwchemicznej

2Szkoła Chorążych Lotnictwa1) chorąży zawodowy służby

meteorologiczno-hydrologicznej

2) chorąży zawodowy lotnictwa

3Szkoła Chorążych Marynarki Wojennejchorąży zawodowy Marynarki Wojennej
4Szkoła Chorążych Personelu Technicznego Lotnictwachorąży zawodowy lotnictwa
5Szkoła Chorążych Radiolokacji i Systemów Dowodzeniachorąży zawodowy wojsk radiotechnicznych
6Szkoła Chorążych Specjalistów Czołgowo-Samochodowychchorąży zawodowy służby czołgowo-samochodowej
7Szkoła Chorążych Specjalistów Uzbrojenia i Elektronikichorąży zawodowy uzbrojenia
8Szkoła Chorążych Wojsk Lądowych1) chorąży zawodowy ogólnowojskowy

2) chorąży zawodowy kwatermistrzostwa

3) chorąży zawodowy zakwaterowania

i budownictwa

4) chorąży zawodowy żandarmerii

5) chorąży zawodowy oświatowo-

wychowawczy

6) chorąży zawodowy administracji

wojskowej

9Szkoła Chorążych Wojsk Łączności1) chorąży zawodowy łączności

2) chorąży zawodowy informatyki

10Szkoła Chorążych Wojsk Obrony Przeciwlotniczejchorąży zawodowy wojsk obrony przeciwlotniczej
11Szkoła Chorążych Wojsk Rakietowych i Artyleriichorąży zawodowy wojsk rakietowych i artylerii
Uwaga: Szkoły chorążych, jeżeli posiadają uprawnienia, mogą nadawać absolwentom tytuły zawodowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  21 WYKAZ TYTUŁÓW PRZYSŁUGUJĄCYCH ABSOLWENTOM PODOFICERSKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Lp.Nazwa szkołyTytuł
1Szkoła Podoficerska we WrocławiuPodoficer wojsk inżynieryjnych
Podoficer wojsk obrony przeciwchemicznej
2Szkoła Podoficerska w PoznaniuPodoficer ogólnowojskowy
Podoficer logistyki
Podoficer żandarmerii wojskowej
Podoficer administracji
Podoficer zakwaterowania i budownictwa
3Szkoła Podoficerska w ToruniuPodoficer wojsk rakietowych i artylerii
Podoficer uzbrojenia
4Szkoła Podoficerska w ZegrzuPodoficer łączności
Podoficer informatyk
5Szkoła Podoficerska w DębliniePodoficer lotnictwa
Podoficer wojsk radiotechnicznych
Podoficer metrologii i hydrologii
6Szkoła Podoficerska w KoszaliniePodoficer wojsk obrony przeciwlotniczej
Podoficer wojsk radiotechnicznych
7Szkoła Podoficerska Marynarki WojennejPodoficer marynarki wojennej
8Szkoła Podoficerska Służb MedycznychPodoficer służb medycznych
1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 września 2000 r. (Dz.U.00.82.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2000 r.
2 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz.U.03.50.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
3 § 3 ust. 4 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz.U.03.50.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
4 § 3 ust. 4 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz.U.03.50.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
5 § 3 ust. 4 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz.U.03.50.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
6 § 3 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U.03.101.940) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 czerwca 2003 r.
7 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz.U.03.50.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
8 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 września 2000 r. (Dz.U.00.82.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2000 r.
9 § 13 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U.03.101.940) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 czerwca 2003 r.
10 § 42 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz.U.03.50.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
11 § 48 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz.U.03.50.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
12 § 52 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz.U.03.50.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
13 § 59 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 września 2000 r. (Dz.U.00.82.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2000 r.
14 § 64 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz.U.03.50.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
15 § 64 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz.U.03.50.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
16 § 65 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz.U.03.50.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
17 § 65 ust. 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz.U.03.50.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.
18 § 69 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 września 2000 r. (Dz.U.00.82.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz.U.03.50.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U.03.101.940) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 czerwca 2003 r.

19 § 69 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U.03.101.940) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 czerwca 2003 r.
20 § 70 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 września 2000 r. (Dz.U.00.82.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2000 r.
21 Załącznik Nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz.U.03.50.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2003 r.