Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.49.491

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 10 maja 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Na podstawie art. 130 ust. 4 i art. 140 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 52, poz. 329 i Nr 80, poz. 523) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 w ust. 2 wyrazy "Kierownik rejonowego urzędu rządowej administracji ogólnej" zastępuje się wyrazem "Starosta";
2)
w § 10 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) starostom - w stosunku do osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia instruktora nauki jazdy,";

3)
w załączniku nr 1 "Wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom" w ust. 1:
a)
poz. A 01 otrzymuje brzmienie:
"01Popełnienie przestępstwa drogowegoart. 173, 174, 177 § 1

lub 2, art. 355 § 1 lub

2 k.k.

10"
b)
dodaje się nową pozycję C 09 w brzmieniu:
"09- F-10, F-10a do F-10g, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania§ 10 ust. 5 z.s.d.5"
c)
pozycje oznaczone dotychczas C 09 do C 14 otrzymują odpowiednio oznaczenia C 10 do C 15,
d)
poz. D 02 otrzymuje brzmienie:
"02- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu§ 4 ust. 2 pkt 3 lub § 6

ust. 5 z.s.d.

6"
e)
w umieszczonym pod tabelą wyjaśnieniu użytych w tabeli skrótów:
-
wyrazy "ustawę z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94, z późniejszymi zmianami)," zastępuje się wyrazami "ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840),"
-
wyrazy "ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późniejszymi zmianami)," zastępuje się wyrazami "ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297 i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 717),"
-
wyrazy "ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późniejszymi zmianami)" zastępuje się wyrazami "ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872),".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.