Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Republiki Finlandii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.107.483

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 października 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Republiki Finlandii.

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 1 i art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 60, poz. 279) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Republiki Finlandii (Dz. U. Nr 54, poz. 246) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Określa się zerowe stawki celne na towary pochodzące z Republiki Finlandii, klasyfikowane w działach od 25 do 97 taryfy celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 51, poz. 235, Nr 56, poz. 253, Nr 79, poz. 369 oraz Nr 101, poz. 461 i 466), z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.",

2)
skreśla się dotychczasowy załącznik nr 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 1993 r.