Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. - Dz.U.1970.30.251 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.30.251

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 1970 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż (Dz. U. z 1961 r. Nr 35, poz. 182) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. z 1964 r. Nr 46, poz. 316, z 1966 r. Nr 25, poz. 152, z 1968 r. Nr 43, poz. 312 i z 1970 r. Nr 3, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 43:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Indywidualne gospodarstwa rolne o obszarze gruntów ornych powyżej 3 ha przeliczeniowych i spółdzielnie produkcyjne mogą wykonać obowiązkowe dostawy zbóż dostawą zwierząt rzeźnych.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu może w poszczególnych latach ograniczyć w określonych rejonach kraju wykonywanie obowiązkowych dostaw zbóż dostawami zwierząt rzeźnych przez gospodarstwa, o których mowa w ust. 3.";

2)
§ 45 skreśla się;
3)
§ 46 skreśla się.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.