Zm.: rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.164.1160

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU 1
z dnia 28 sierpnia 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

Na podstawie art. 94 ust. 8 i 9 oraz art. 104 ust. 1 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 141, poz. 1008) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603 oraz z 2005 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 219, poz. 1867) wprowadza się następujące zmiany:
1)
do tytułu rozporządzenia dodaje się odnośnik nr 2 w brzmieniu:

"2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 91/670/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania licencji personelu pełniącego określone funkcje w lotnictwie cywilnym (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 21; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, str. 270).";

2)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w pkt 3.4.6.7 w ppkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) pod nadzorem instruktora nadzorującego praktykę instruktorską obejmującą przeprowadzenie 50 godzin wykładów teoretycznych, 30 godzin szkolenia naziemnego dla uczniów-skoczków spadochronowych przed pierwszym skokiem i wyszkolenie co najmniej 5 uczniów-skoczków spadochronowych do poziomu obejmującego:

- wykonanie przez ucznia-skoczka 25 skoków na opóźnienie,

- posiadanie przez ucznia-skoczka minimum 5 minut swobodnego spadania,

- umiejętność kontrolowania przez ucznia-skoczka położenia ciała we wszystkich płaszczyznach,

- umiejętność układania czaszy głównej,

- umiejętność lądowania w wyznaczonym rejonie o wymiarach 50 x 50 m.";

3)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
po pkt 2.1 uchyla się pkt 2.1.3,
b)
pkt 2.2.5 otrzymuje brzmienie:

"2.2.5. Program nauczania umiejętności praktycznych w locie do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni dla paralotni jednoosobowej musi obejmować nie mniej niż 3 godziny lotu, w tym nie mniej niż 30 lotów, w tym 10 lotów z wysokości nie mniejszej niż 200 metrów.",

c)
pkt 2.2.5.2 otrzymuje brzmienie:

"2.2.5.2. Uprawnienie do lotów z napędem może być wpisane do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni po zaliczeniu szkolenia obejmującego co najmniej 3 godziny lotu z napędem, w tym wykonaniu 3 przelotów po wyznaczonej trasie na miejsce lądowania oddalone od miejsca startu o co najmniej 15 km.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).