Art. 94. - [Warunki dopuszczenia osób do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1235 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  94.  [Warunki dopuszczenia osób do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych]
1. 
Do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych są uprawnieni wyłącznie członkowie personelu lotniczego, członkowie personelu pokładowego, o których mowa w art. 2 pkt 11 rozporządzenia nr 1178/2011/UE, osoby uczestniczące w szkoleniu lotniczym prowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 4 lit. e i ust. 1a pkt 4 lit. e oraz osoby uczestniczące w zajęciach rekreacyjnych na lotniach i paralotniach prowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2.
2. 
Członkiem personelu lotniczego jest osoba, która posiada ważną licencję lub świadectwo kwalifikacji i jest wpisana do państwowego rejestru personelu lotniczego lub innego odpowiedniego rejestru prowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. 
Licencja jest świadectwem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji oraz dowodem upoważnienia do wykonywania określonych czynności lotniczych. Przepisy niniejszego działu w odniesieniu do licencji stosuje się odpowiednio do świadectw kwalifikacji, z zastrzeżeniem art. 95.
4. 
Licencje wydaje się odrębnie dla każdego rodzaju specjalności członków personelu lotniczego.
5. 
Licencją, o której mowa w ust. 2, jest licencja wydana przez Prezesa Urzędu lub licencja wydana przez właściwy organ obcego państwa i uznana przez Prezesa Urzędu, chyba że jej uznanie nie jest wymagane.
6. 
Licencje są wymagane dla następujących specjalności personelu lotniczego:
1)
personel wchodzący w skład załóg statków powietrznych:
a)
pilot samolotowy rekreacyjny,
b)
pilot samolotowy turystyczny,
c)
pilot samolotowy zawodowy,
d)
pilot samolotowy liniowy,
e)
pilot samolotowy w załodze wieloosobowej,
f)
pilot śmigłowcowy rekreacyjny,
g)
pilot śmigłowcowy turystyczny,
h)
pilot śmigłowcowy zawodowy,
i)
pilot śmigłowcowy liniowy,
j)
pilot wiatrakowcowy turystyczny,
k)
pilot wiatrakowcowy zawodowy,
l)
pilot sterowcowy turystyczny,
m)
pilot sterowcowy zawodowy,
n)
pilot balonowy rekreacyjny,
o)
pilot balonowy,
p)
pilot szybowcowy rekreacyjny,
q)
pilot szybowcowy,
r)
nawigator lotniczy,
s)
mechanik pokładowy;
2)
(uchylony);
3)
mechanik lotniczy obsługi technicznej;
4)
kontroler ruchu lotniczego;
4a)
praktykant - kontroler ruchu lotniczego;
5)
dyspozytor lotniczy;
6)
(uchylony);
7)
(uchylony).
6a. 
(uchylony).
7. 
Z wyjątkiem licencji dyspozytora lotniczego, w licencji wpisuje się stanowiące jej część i związane z nią uprawnienia.
8. 
W odniesieniu do niewymienionych w ust. 6 specjalności personelu lotniczego wykonującego czynności w składzie załóg statków powietrznych lub inne czynności lotnicze minister właściwy do spraw transportu może, w drodze rozporządzenia, o którym mowa w art. 104, wprowadzić wymóg posiadania licencji lub świadectwa kwalifikacji, z uwzględnieniem właściwych przepisów międzynarodowych, o ile jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lotnictwa.
9. 
W odniesieniu do personelu lotniczego wykonującego czynności lotnicze, w związku z używaniem statków powietrznych objętych przepisami art. 33 ust. 2, minister właściwy do spraw transportu może, w drodze rozporządzenia, o którym mowa w art. 104, wprowadzić zamiast wymogu licencji wymóg posiadania świadectwa kwalifikacji.