Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.13.59

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 2 marca 1967 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 przepisów z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1932 r. Nr 105, poz. 879) oraz art. 65 i art. 66 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. Nr 8, poz. 48) i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1966 r. Nr 9, poz. 58) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy (Dz. U. z 1965 r. Nr 3, poz. 12 i z 1966 r. Nr 21, poz. 137) wprowadza się następującą zmianę:

§ 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Za zgodą Ministra Łączności może być niektórym pracownikom kas operacyjnych (okienek) w urzędach o dużych obrotach przyznany dodatek kasowy w wysokości do 300 zł miesięcznie".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1967 r.