Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym oraz prokuratorów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.28.176

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 1946 r.

DEKRET
z dnia 12 czerwca 1946 r.
o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym oraz prokuratorów.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 665) wprowadza się zmiany następujące:

1)
Art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Ustanawia się 4 grupy uposażenia zasadniczego według następującej tabeli:

Grupa uposażeniaKwota uposażenia miesięcznego w złotych
I2.700
II2.300
III2.000
IV1.850".
2)
Art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. Przepisy art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 - 4, art. 5a, art. 6 - 8 i art. 10 - 22 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663) stosuje się odpowiednio do sędziów i prokuratorów oraz aplikantów i asesorów".

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 1946 r.