Uposażenie sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.86.665

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1946 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 28 października 1933 r.
o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 25 marca 1933 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 249) postanawiam co następuje:

Rozporządzenie niniejsze normuje uposażenie sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, prokuratorów oraz aplikantów i asesorów sądowych.

Ustanawia się 4 grupy uposażenia zasadniczego według następującej tabeli:

Grupa uposażenia

Kwota uposażenia miesięcznego

w złotych

I

7.000

II

5.500

III

4.200

IV

3.500

Rada Ministrów ustali zasady zaszeregowania sędziów i prokuratorów do grup uposażenia, wyszczególnionych w art. 2, zaś aplikantów i asesorów sądowych do grup uposażenia, wyszczególnionych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 663).

Przepisy art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1-4, art. 5a, art. 6-8 i art. 10-22 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663), zmienionego dekretem z dnia 12 czerwca 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 176), stosuje się odpowiednio do sędziów i prokuratorów oraz aplikantów i asesorów.

Osoby, wymienione w art. 1, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia niniejszego pozostają w służbie państwowej, otrzymują uposażenie w wysokości, wynikającej z rozporządzenia niniejszego niezależnie od dotychczasowej wysokości grupy i kwoty uposażenia.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1934 r.

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego traci moc obowiązującą ustawa z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. Nr. 134, poz. 1107) wraz ze wszystkiemi zmianami i wszystkie inne przepisy w sprawach unormowanych rozporządzeniem niniejszem.

1 Art. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 12 czerwca 1946 r. (Dz.U.46.28.176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1946 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 19 listopada 1946 r. (Dz.U.46.70.379) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1946 r.

2 Art. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 12 czerwca 1946 r. (Dz.U.46.28.176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1946 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 19 listopada 1946 r. (Dz.U.46.70.379) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1946 r.