Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1924 r. w przedmiocie systemu monetarnego. - Dz.U.1925.67.466 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1924 r. w przedmiocie systemu monetarnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.67.466

Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 1927 r.

USTAWA
z dnia 23 czerwca 1925 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1924 r. w przedmiocie systemu monetarnego (Dz. U. R. P. № 37, poz. 401). *

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Artykuł 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1924 r. w przedmiocie systemu monetarnego (Dz. U. R. P. № 37, poz. 401) otrzymuje brzmienie następujące:

"Monety srebrne po pięć złotych wybijane będą ze stopu, zawierającego na tysiąc części ogólnej wagi dziewięćset części srebra i sto części miedzi. Waga monet po pięć złotych wynosi dwadzieścia pięć gramów, średnica zaś 37 milimetrów.

Monety srebrne po dwa złote i po jednym złotym wybijane będą ze stopu, zawierającego na tysiąc części ogólnej wagi siedemset pięćdziesiąt części srebra i dwieście pięćdziesiąt części miedzi. Waga monet po dwa złote wynosi dziesięć gramów, średnica zaś dwadzieścia siedem milimetrów. Waga monet po jednym złotym wynosi pięć gramów, średnica zaś dwadzieścia trzy milimetry".

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

* Z dniem 13 października 1927 r. nin. ustawa traci moc w zakresie przepisów unormowanych rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927 r. o stabilizacji złotego (Dz.U.27.88.790), zgodnie z art. 8 rozporządzenia zmieniającego.