Stabilizacja złotego. - Dz.U.1927.88.790 - OpenLEX

Stabilizacja złotego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.88.790

Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 13 października 1927 r.
o stabilizacji złotego.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Waluta Rzeczypospolitej Polskiej oparta jest na złocie. Jednostką rachunkową waluty polskiej jest złoty (zł). Złoty dzieli się na 100 groszy (gr).

Z jednego kilograma czystego złota wybija się 5.924,44 złotych.

Jedynie monety złote, wybijane na podstawie niniejszego rozporządzenia, oraz bilety Narodowego Banku Polskiego są środkami płatniczemi, mającemi moc umarzania zobowiązań przez zapłatę bez ograniczenia kwoty, o ile w myśl obowiązujących przepisów zapłata w inny sposób nie jest przewidziana.

Wysokość emisji monet złotych jest nieograniczona.

Monety złote wybijane są na rachunek Skarbu Państwa, jak również i na rachunek osób prywatnych, zgłaszających do przebicia na monety złote ilości złota nie mniejsze, niż 100 gramów czystego złota.

Poza monetami złotemi będą na rachunek Skarbu Państwa wybijane i puszczane w obieg monety z innych metali na zasadach, ustalonych w osobnem rozporządzeniu.

Wysokość emisji tych monet, wliczając w tę emisję składające się z tychże monet rezerwy kasowe Skarbu Państwa, nie może przekroczyć kwoty 320.000.000 zł, o ile w tym względzie nie nastąpi porozumienie z Narodowym Bankiem Polskim.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie w przedmiotach unormowanych niniejszem rozporządzeniem tracą moc przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w przedmiocie systemu monetarnego (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 37, poz. 401), ustawy z dnia 23 czerwca 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1924 r. w przedmiocie systemu monetarnego (Dz. U. R. P. № 67, poz. 466) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 października 1926 r. w sprawie uregulowania obrotu pieniężnego (Dz. U. R. P. № 106, poz. 610).

1 Art. 3 zmieniony przez art. 28 dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych (Dz.U.49.45.332) z dniem 6 sierpnia 1949 r.
2 Art. 6 zmieniony przez art. 28 dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych (Dz.U.49.45.332) z dniem 6 sierpnia 1949 r.