Zm.: rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 1 października 1923 r. o tymczasowym przewozie osób, bagażu i towarów na niektórych wąskotorowych kolejach państwowych znaczenia drugorzędnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.109.783

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 24 października 1925 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 1 października 1923 r. o tymczasowym przewozie osób, bagażu i towarów na niektórych wąskotorowych kolejach państwowych znaczenia drugorzędnego.

Na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów Kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 580) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 1 października 1923 r. o tymczasowym przewozie osób, bagażu i towarów na niektórych wąskotorowych kolejach państwowych znaczenia drugorzędnego (Dz. U. R. P. № 105, poz. 825) wprowadza się zmiany następujące:

W § 1 rozporządzenia skreśla się pozycję 1) z nazwą kolei "Dukszty - Druja" oraz pozycja 10) otrzymuje, nowe brzmienie: "10) Konstantynów - Szematowo".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1923 r.