Zm.: paragraf 13 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.68.662

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 24 lipca 1924 r.
w sprawie zmiany brzmienia paragrafu 13 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Na podstawie art. 21 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej z dnia 11 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 51 poz. 314) zarządza się co następuje:
Paragraf 13 rozporządzenia Ministra Skarbu o postępowaniu celnem z dnia 13 grudnia 1920 r. (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 11 poz. 64) uzupełniony rozporządzeniem Ministra Skarbu z dn. 7 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 78 poz. 716) otrzymuje następujące brzmienie:

"Zgłoszenia towaru można dokonać ustnie, albo na piśmie. Zgłoszenia ustne są dozwolone przy odprawie:

a) podróżnych,

b) towarów wprowadzonych przez mieszkańców pogranicza na własny użytek; a nie na handel, o ile wysokość cła nie przekracza 100 złotych,

c) wagonów wypożyczonych przez zarządy kolejowe zagranicą, oraz zapasowych części wagonowych, należących do wypożyczonych wagonów,

d) towarów, zgłaszanych do odprawy przez instytucje państwowe i naukowe.

Uwaga. Z ulg oznaczonych w tym punkcie nie mogą korzystać kolejowe ajencje celne w wypadkach zgłaszania przez nie towarów, przeznaczonych dla osób i instytucji prywatnych.

e) w poszczególnych wypadkach, za każdorazowem pozwoleniem kierownika urzędu celnego, towarów, przeznaczonych nie na handel, lecz do osobistego użytku odbiorców, zgłaszających towar do odprawy osobiście,

f) przesyłek odprawianych w ruchu pocztowym i powietrznym,

g) żywych: zwierząt, ptactwa, owadów, płazów i ryb, oraz przywożonych z połowu na łodziach rybackich ryb świeżych,

h) towarów objętych pozycjami taryfy celnej: 1; 58 p. 1 a, b, c; 52 p. 1 i 2 a; 66 p. 1; 79; z pozycji 5 - świeżych: ziemniaków i kapusty głowiastej przywożonych w okresach, w których są wolne od cła, oraz buraków cukrowych i pastewnych i korzeni cykorji,(i) towarów ulegających szybkiemu zepsuciu wolnych od cła,

k) towarów ulegających szybkiemu zepsuciu podlegających opłacie celnej,

l) towarów nadchodzących w jednogatunkowych przesyłkach całowagonowych według pozycji taryfy celnej: 4! p. 1 i 2; z pozycji 65 p. 1 - gliny; 65 p. 2 i 3; 72 p. 1 a i b; 73 p. 1 a; 74 p. 1a; 96 p. 1.

Przy ustnem zgłoszeniu towarów wymienionych w punktach k i l jest wymagane złożenie urzędowi celnemu dokumentów, ustanowionych paragrafem 16 przy pisemnem zgłoszeniu towarów.

W razie niezłożenia wspomnianych dokumentów, lub też złożenia takich, które nie odpowiadają warunkom wymienionym w paragrafie 16, pobiera się dodatkową opłatę manipulacyjną (akcydencję)".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1928 r. (Dz.U.28.70.642) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1928 r.