Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.56.278

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 1954 r.

DEKRET
z dnia 11 grudnia 1954 r.
o zmianie dekretu z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa.

Art.  1.

W dekrecie z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa (Dz. U. z 1952 r. Nr 50, poz. 334 i z 1954 r. Nr 25, poz. 94) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Rada Ministrów może odmiennie określić termin uchwalania budżetów gromad.";

2) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Projekty budżetów miast nie stanowiących powiatów oraz projekty budżetów osiedli i gromad sporządzają i uchwalają prezydia rad narodowych tych miast i osiedli oraz gromadzkich rad narodowych.";

3) w art. 13 ust. 1 wyrazy "gminne rady narodowe" zastępuje się wyrazami "rady narodowe osiedli", a wyraz "gmin" zastępuje się wyrazem "osiedli";
4) w art. 13 ust. 1 wyrazy "przez rady narodowe" zastępuje się wyrazami "przez powiatowe, miejskie i dzielnicowe rady narodowe oraz rady narodowe osiedli";
5) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

"Art. 13a. 1. Prezydium gromadzkiej rady narodowej przedkłada uchwalony przez gromadzką radę narodową budżet gromady prezydium powiatowej rady narodowej do zatwierdzenia.

2. Prezydium powiatowej rady narodowej zatwierdza budżet gromady po szczegółowym rozpatrzeniu go w obecności przedstawicieli prezydium gromadzkiej rady narodowej.";

6) w art. 15 ust. 1 zamiast wyrazów "i rozpatrywania" wstawia się wyrazy "rozpatrywania i zatwierdzania";
7) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezydia rad narodowych miast nie stanowiących powiatów, osiedli oraz gromadzkich rad narodowych wykonują budżety tych miast, osiedli i gromad.";

8) w art. 21 ust. 1 skreśla się wyrazy "gminnych rad narodowych oraz", a po wyrazach "nie stanowiących powiatów" dodaje się wyrazy "i rad narodowych osiedli";
9) w art. 32:
a) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Rada Ministrów przy określaniu szczegółowych przepisów o wykonywaniu budżetów gromad może uregulować odmiennie sprawy unormowane przepisami art. 23 i 24.",

b) dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3;
10) w art. 34 ust. 5 skreśla się wyrazy "gminnych rad narodowych i", a po wyrazach "nie stanowiących powiatów" dodaje się wyrazy "oraz osiedli i gromadzkich rad narodowych".
Art.  2.

Upoważnia się Ministra Finansów do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w drodze obwieszczenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa (Dz. U. Nr 50, poz. 334) z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania obwieszczenia i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów i ustępów.

Art.  3.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.