§ 1. - Zm.: §§ 6, 7 i 8 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1924 r. w przedmiocie zmiany ustroju pieniężnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.56.564

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1924 r.
§  1.
1.
Ustęp 3 § 6 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1924 r. w przedmiocie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. № 34, poz. 351) otrzymuje brzmienie następujące:

"Bilety zdawkowe wyjąwszy jedno i dwuzłotowe będą zastąpione monetami zdawkowemi w terminie przewidzianym w § 8 niniejszego rozporządzenia".

2.
Ustęp pierwszy § 7 powołanego wyżej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej otrzymuje brzmienie następujące:

"Bilety zdawkowe jedno i dwuzłotowe stanowią prawny środek płatniczy, mający moc umarzania zobowiązań do kwoty 100 złotych przy każdej wypłacie, bilety zdawkowe niższej wartości do kwoty 10 złotych przy każdej wypłacie".

3.
§ 8 powołanego wyżej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej otrzymuje brzmienie następujące:

"Poczynając od dnia 1 listopada 1924 r. Skarb Państwa przystąpi do wymiany biletów zdawkowych wartości poniżej jednego złotego na monety zdawkowe względnie bilety Banku Polskiego. Obowiązek dokonania wymiany biletów zdawkowych wartości poniżej jednego złotego ustaje z dniem 31 stycznia 1925 roku.

Poczynając od dnia 1 stycznia 1925 r. Skarb Państwa wymieniać będzie bilety zdawkowe jedno i dwuzłotowe na monety srebrne. Wymiana na bilety Banku Polskiego wymaga zezwolenia Ministra Skarbu.

Szczegółowe warunki wymiany biletów zdawkowych ustali Minister Skarbu w drodze rozporządzenia".