Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.48.289

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 kwietnia 1926 r.
o zezwoleniu gminie wiejskiej Czersk w powiecie Chojnickim w województwie pomorskiem na przyjęcie ustroju według pruskiej ordynacji miejskiej dla sześciu prowincyj wschodnich z dn. 30 maja 1853 r. (Zb. ust. pr. str. 261).

Na mocy § 1 ustęp 2 pruskiej ordynacji dla gmin wiejskich siedmiu prowincyj wschodnich z dn. 3 lipca 1891 r. (Zb. ust. pr. str. 233) i na mocy art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) postanawia się co następuje:
§  1. Gminie wiejskiej Czersk w powiecie Chojnickim w województwie pomorskiem zezwala się na przyjęcie ustroju według pruskiej ordynacji miejskiej dla sześciu prowincyj wschodnich z dnia 30 maja 1853 r. (Zb. ust. pr. str. 261).
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1926 roku.