Przepisy przejściowe i końcowe. - Rozdział 5 - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową. - Dz.U.1968.12.64 - OpenLEX

Rozdział 5 - Przepisy przejściowe i końcowe. - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.64

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1991 r.

Rozdział 5.

Przepisy przejściowe i końcowe.

1.
Osoba obowiązana do uzyskania zezwolenia przewidzianego w art. 2 ust. 1, która dotychczas organizowała lub prowadziła publiczną działalność artystyczną, rozrywkową lub sportową i zamierza działalność tą nadal organizować lub prowadzić, powinna w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia.
2.
Osoba, która nie złoży wniosku o udzielenie zezwolenia w terminie określonym w ust. 1, obowiązana jest zaprzestać w tym terminie organizowania lub prowadzenia publicznej działalności artystycznej, rozrywkowej lub sportowej.
3.
Osoba określona w ust. 1, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia, a której zezwolenia odmówiono, obowiązana jest zaprzestać organizowania lub prowadzenia publicznej działalności artystycznej, rozrywkowej lub sportowej w terminie, który ustali organ właściwy do udzielenia zezwoleń. Przepisy art. 13 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
właściwy minister:
-
Ministra Kultury i Sztuki w zakresie działalności artystycznej lub rozrywkowej, z wyjątkiem zabaw publicznych,
-
Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie zabaw publicznych,
-
Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w zakresie działalności sportowej.
2)
prezydia wojewódzkich rad narodowych - również prezydia rad narodowych miast wyłączonych z województw;
3)
prezydia powiatowych rad narodowych - również prezydia rad narodowych miast stanowiących powiaty (dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw);
4)
biura gromadzkich rad narodowych - również właściwe organy prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów, dzielnicowych rad narodowych w miastach stanowiących powiaty oraz rad narodowych osiedli,
5)
osoba bez bliższego określenia - osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Ustawa niniejsza nie narusza przepisów dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (Dz. U. Nr 34, poz. 210 z późniejszymi zmianami).

1.
Traci moc rozporządzenie z dnia 27 października 1933 r. Prawo o publicznych przedsięwzięciach rozrywkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 632).
2.
W ustawie z dnia 15 grudnia 1951 r. o kinematografii (Dz. U. z 1951 r. Nr 66, poz. 452 i z 1961 r. Nr 10, poz.53) wprowadza się, następujące zmiany:
1)
w art. 4 skreśla się wyrazy "prowadzenie teatrów świetlnych oraz publiczne rozpowszechnianie filmów",
2)
w art. 14 ust. 1 skreśla się pkt 2.
3.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, obowiązują przepisy dotychczasowe ze zmianami wynikającymi z ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.