Art. 28. - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową. - Dz.U.1968.12.64 - OpenLEX

Art. 28. - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.64

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1991 r.
Art.  28.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
właściwy minister:
-
Ministra Kultury i Sztuki w zakresie działalności artystycznej lub rozrywkowej, z wyjątkiem zabaw publicznych,
-
Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie zabaw publicznych,
-
Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w zakresie działalności sportowej.
2)
prezydia wojewódzkich rad narodowych - również prezydia rad narodowych miast wyłączonych z województw;
3)
prezydia powiatowych rad narodowych - również prezydia rad narodowych miast stanowiących powiaty (dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw);
4)
biura gromadzkich rad narodowych - również właściwe organy prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów, dzielnicowych rad narodowych w miastach stanowiących powiaty oraz rad narodowych osiedli,
5)
osoba bez bliższego określenia - osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej.