Art. 30. - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową. - Dz.U.1968.12.64 - OpenLEX

Art. 30. - Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.64

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1991 r.
Art.  30.
1.
Traci moc rozporządzenie z dnia 27 października 1933 r. Prawo o publicznych przedsięwzięciach rozrywkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 632).
2.
W ustawie z dnia 15 grudnia 1951 r. o kinematografii (Dz. U. z 1951 r. Nr 66, poz. 452 i z 1961 r. Nr 10, poz.53) wprowadza się, następujące zmiany:
1)
w art. 4 skreśla się wyrazy "prowadzenie teatrów świetlnych oraz publiczne rozpowszechnianie filmów",
2)
w art. 14 ust. 1 skreśla się pkt 2.
3.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, obowiązują przepisy dotychczasowe ze zmianami wynikającymi z ustawy.