§ 10. - [Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o spełnianiu określonych wymagań] - Zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1558

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
§  10.  [Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o spełnianiu określonych wymagań]
1. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi potwierdza w formie oświadczenia spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88c ust. 1 pkt 1 lub ust. 6, w art. 88o ust. 1 pkt 1 oraz w art. 88j ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy.
2. 
W uzasadnionych przypadkach podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi potwierdza w formie oświadczenia spełnienie przez cudzoziemca wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym, jeżeli w toku postępowania administracyjnego nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 15.
3. 
W uzasadnionych przypadkach organ rozpatrujący wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową albo przedłużenia tych zezwoleń może żądać przedstawienia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 88h ustawy, lub dokumentów dotyczących okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 2b ustawy.