Nowość Art. 88o. - [Warunki wydania zezwolenia na pracę sezonową] - Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2024 r.
Art.  88o.  [Warunki wydania zezwolenia na pracę sezonową]
1. 
Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli:
1)
wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
2)
podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2.
2. 
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10.