Art. 7. - [Rota ślubowania] - Zawód tłumacza przysięgłego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1326 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lipca 2019 r.
Art.  7.  [Rota ślubowania]
1. 
Tłumacz przysięgły składa wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie według następującej roty:

"Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.".

2. 
Po złożeniu ślubowania tłumacz przysięgły składa podpis pod jego rotą.