Kaczocha Mateusz, Mazuryk Marcin, Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2011
Stan prawny: 1 lipca 2011 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego określa jej zakres przedmiotowy, a więc zakres spraw unormowanych przez ustawę, oraz podmiotowy – wskazuje podmioty, których ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego dotyczy. Regulacja ta wraz z tytułem ustawy pełni zatem funkcję informacyjną oraz interpretacyjną.

2.

Z kolei w ust. 2 komentowanego artykułu ustawodawca określił, do jakiego zakresu podmiotów i spraw nie stosuje się przepisów ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Dodać przy tym trzeba, iż wyłączenie tych kwestii spod zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy ma charakter bezwarunkowy.

Zgodnie z powołanym ustępem przepisów ustawy nie stosuje się do tłumaczy języka migowego oraz innych systemów komunikacji niebędących językami naturalnymi. Stosując wnioskowanie a contrario, należy zatem stwierdzić, że na gruncie ustawy można ustanowić tłumacza przysięgłego wyłącznie dla języka naturalnego.

Wyłączenie tłumaczy języka migowego spod zakresu podmiotowego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX