Rozdział 6 - Przepisy karne - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.

Rozdział  6

Przepisy karne

Kto bez wymaganego uprawnienia posługuje się tytułem zawodowym "farmaceuta", podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Kto nie posiadając wymaganych uprawnień sprawuje opiekę farmaceutyczną, udziela usługi farmaceutycznej lub wykonuje zadania zawodowe, o których mowa w art. 4 ust. 4,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

1. 
Kto powierza wykonywanie zawodu farmaceuty osobie, która nie posiada wymaganych uprawnień, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
2. 
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie.