Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.42.263

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 14 października 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
155/H-75001Zlewy kuchenne żeliwne emaliowane.10 sierpnia 1955 r.
255/H-75115Żeliwne odlewy sanitarne.

Emaliowana miska ustępowa stopowa.

11 sierpnia 1955 r.
355/M-80506Łańcuchy gospodarskie węzłowe (Victor).17 sierpnia 1955 r.
455/M-82314Śruby dociskowe z gniazdami sześciokątnymi o końcach płaskich.10 sierpnia 1955 r.
555/M-82315Śruby dociskowe z gniazdami sześciokątnymi o końcach stożkowych. 9 sierpnia 1955 r.
655/M-82316Śruby dociskowe z gniazdami sześciokątnymi o końcach walcowych. 9 sierpnia 1955 r.
Zatwierdza się jako normę państwową (PN) zalecaną na całym obszarze Państwa normę PN-55/M-02042 "Zbieżności i pochylenia w budowie maszyn i narzędzi", ustaloną przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 3 września 1955 r.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:
1)
produkować wyrobów objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 1, 2, 4 - 6 nie odpowiadających tym normom;
2)
wyrabiać łańcuchów gospodarskich węzłowych w zakresie wielkości od 20 do 40 nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 3.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:
1)
do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki;
2)
w odniesieniu do norm wymienionych w § 1 lp. 3 - 6 - do prac naukowo-badawczych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1956 r.