Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.35.219

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 16 sierpnia 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
153/H-04416Rury.

Próba wtłaczania.

29 grudnia 1953 r.
255/H-74502Centralne ogrzewanie.

Żeliwne rury żebrowe i części łączące.

Warunki techniczne.

9 lipca 1955 r.
353/M-44520Pompy wirnikowe jednostopniowe do cieczy żrących.

Wielkości charakterystyczne.

29 kwietnia 1953 r.
453/M-54823Gazomierze.

Gazomierze miechowe na niskie ciśnienie.

Główne wymiary.

12 maja 1953 r.
553/M-81172Okucia do uprzęży i rzędów.

Przewleczki okrągłe.

Wymagania techniczne.

21 lipca 1953 r.
654/M-88521Przekładnie zębate walcowe.

Tolerancje.

20 września 1954 r.
754/M-88522Przekładnie zębate stożkowe z zębami prostymi i skośnymi.

Tolerancje.

20 września 1954 r.
854/M-88523Przekładnie ślimakowe.

Tolerancje.

20 września 1954 r.
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
155/M-80001Druty stalowe ciągnione lub walcowane na zimno.

Klasyfikacja.

9 lipca 1955 r.
254/M-88501Napędy zębate.

Podstawowe nazwy, symbole i określenia.

20 września 1954 r.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach:
1)
przeprowadzać prób wtłaczania stalowych rur inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 1;
2)
produkować żeliwnych rur żebrowych i ich części stosowanych do centralnego ogrzewania, nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 2;
3)
produkować pomp wirnikowych jednostopniowych do cieczy żrących o wielkościach charakterystycznych innych, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 3;
4)
produkować gazomierzy miechowych na niskie ciśnienie o wymiarach głównych innych, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 4;
5)
produkować części okuć do uprzęży i rzędów określonych w normie wymienionej w § 1 lp. 5, nie odpowiadających tej normie;
6)
stosować tolerancji i odchyłek określonych w normach wymienionych w § 1 lp. 6 - 8 niezgodnych z tymi normami.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2)
prac naukowo-badawczych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r.