Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.11.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 28 lutego 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
1H-11002Dolomit hutniczy spieczony.31 grudnia 1952 r. ze zmianą z dnia 30 czerwca 1954 r.
2H-18012Żelazostopy.

Żelazochrom.

16 października 1952 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
3H-18013Żelazostopy.

Żelazokrzemomangan

16 października 1952 r. ze zmianami z dnia 17 lipca 1953 r. i z dnia 23 lipca 1954 r.
4H-18014Żelazostopy.

Żelazomangan niskowęglowy.

16 października 1952 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
5H-18015Żelazostopy.

Żelazowolfram.

16 października 1952 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
6H-18016Żelazostopy.

Żelazowapniokrzem.

30 kwietnia 1952 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
7H-18017Żelazostopy.

Żelazomolibden.

30 kwietnia 1952 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
8H-18018Żelazostopy.

Żelazotytan.

30 kwietnia 1952 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
9H-18019Kobalt do celów hutniczych.31 maja 1952 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
10H-18020Żelazostopy.

Żelazowanad.

30 kwietnia 1952 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
11H-81740Mosiądz. Gąski.

Warunki techniczne.

16 października 1952 r. ze zmianami z dnia 20 sierpnia 1953 r. i z dnia 23 lipca 1954 r.
12H-82162Aluminium do odtleniania stali i wytwarzania żelazostopów.15 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 17 sierpnia 1954 r.
13H-87045Stopy niklu.

Nikiel manganowy i krzemowy, monel, miedzionikiel, nowe srebro.

Klasyfikacja.

30 grudnia 1952 r.
14H-93662Aluminium i stopy aluminium.

Pręty okrągłe ciągnione.

31 października 1952 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
15H-93663Aluminium i stopy aluminium.

Pręty okrągłe tłoczone.

31 października 1952 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
16H-93664Aluminium i stopy aluminium.

Pręty kwadratowe ciągnione.

31 października 1952 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
17H-93665Aluminium i stopy aluminium.

Pręty sześciokątne ciągnione.

31 października 1952 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
§  2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
1H-15000Złom stalowy.14 marca 1951 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
2H-87010Spoiwa twarde.

Spoiwa srebrne do lutowania i spawania.

21 lipca 1952 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
3H-87011Spoiwa twarde.

Spoiwa mosiężne do lutowania i spawania w prętach, drutach i paskach.

19 lipca 1952 r. ze zmianami z dnia 2 lipca 1953 r. i z dnia 23 lipca 1954 r.
4H-87012Spoiwa twarde.

Spoiwa mosiężne do lutowania i spawania w ziarnach.

21 lipca 1952 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
5H-93211Stal ciągniona.

Pręty płaskie.

Wymiary.

Klasa dokładności wykonania h 11.

31 maja 1952 r. ze zmianami z dnia 20 sierpnia 1953 r. i z dnia 23 lipca 1954 r.
6H-93413Stal węglowa walcowana.

Korytka do obudowy górniczej.

Wymiary.

7 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
7H-93917Stopy cynkowe typu ZNAL.

Pręty okrągłe ciągnione.

Wymiary.

15 października 1952 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
8H-93918Stopy cynkowe typu ZNAL.

Pręty sześciokątne ciągnione.

Wymiary.

15 października 1952 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
9H-93919Stopy cynkowe typu ZNAL.

Pręty kwadratowe ciągnione.

Wymiary.

15 października 1952 r. ze zmianą z dnia 23 lipca 1954 r.
§  3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:
1) produkować dolomitu hutniczego spieczonego, kobaltu dla celów hutniczych, mosiądzu odlewniczego w gąskach i aluminium do odtleniania stali i wytwarzania żelazostopów, nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 1, 9, 11 i 12;
2) wytwarzać żelazostopów określonych normami wymienionymi w § 1 lp. 2-8 i 10, nie odpowiadających tym normom;
3) produkować stopów niklu objętych normą wymienioną w § 1 lp. 13 o własnościach innych, niż przewiduje ta norma;
4) produkować przedmiotów objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 14 - 17 o wymiarach nie odpowiadających tym normom.
§  4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1) wyrobów przeznaczonych do konstrukcji urządzeń wykonywanych według licencji zagranicznych;
2) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki;
3) prac naukowo-badawczych.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1955 r., z tym że normy wymienione w § 1 lp. 1, 11 i 13 obowiązują od dnia 1 października 1955 r.