Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.54.270

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 12 listopada 1954 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
1.D-79610Skrzynki i komplety skrzynkowe do piwa w butelkach typu grodziskiego.26 sierpnia 1950 r.
2.D-79625Skrzynka do pospiesznej przesyłki ryb.16 lipca 1952 r.
3.D-79666Skrzynki i komplety skrzynkowe do materiałów wybuchowych dynamitowych.31 maja 1952 r.
4.D-79667Skrzynki i komplety skrzynkowe do zapalników elektrycznych górniczych.31 maja 1952 r.
5.D-79668Skrzynki i komplety skrzynkowe do lontów prochowych.31 maja 1952 r.
6.D-79671Skrzynka i komplet skrzynkowy do materiałów wybuchowych amonowo-saletrzanych.30 czerwca 1952 r.
7.D-95001Kopalniaki. 4 października 1952 r.
8.G-79003Główka butelki do zamknięć pałąkowych. Wymagania techniczne.30 kwietnia 1951 r.
9.G-79009Butelka do porteru.30 czerwca 1951 r.
10.G-79012Butelka do win niemusujących.30 czerwca 1951 r.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:
1)
produkować przedmiotów objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 1-6 i 8-10 nie odpowiadających tym normom,
2)
wyrabiać kopalniaków z drewna kopalniakowego nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 7.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2)
prac naukowo-badawczych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1955 r.