Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.46.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 5 października 1954 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
1. B-02414Centralne ogrzewanie.

Naczynia zbiorcze systemu otwartego.

11 października 1952 r.
2. 54/B-03301Stropy ceramiczno-żelbetowe.

Wymagania konstrukcyjne i zasady obliczeń statycznych.

30 kwietnia 1954 r.
3. B-11101Brukowy materiał kamienny.

Kostka nieregularna.

5 listopada 1952 r.
4. B-11102Brukowy materiał kamienny.

Kostka zwykła.

5 listopada 1952 r.
5. B-11103Brukowy materiał kamienny.

Kostka rzędowa.

5 listopada 1952 r.
6. B-11104Brukowy materiał kamienny.

Brukowiec.

5 listopada 1952 r.
7. B-11110Krawężniki kamienne uliczne proste.

Wymiary.

17 stycznia 1951 r.
8. B-11111Krawężniki kamienne łukowe.

Wymiary.

17 stycznia 1951 r.
9. B-11112Krawężniki kamienne drogowe proste.

Wymiary.

17 stycznia 1951 r.
10. B-11113Krawężniki kamienne drogowe łukowe.

Wymiary.

17 stycznia 1951 r.
11. B-12005Pustaki ceramiczne.

Pustaki Akermana.

31 maja 1952 r.
12. B-12030Ceramiczne płyty ścienne.30 kwietnia 1952 r.
13. B-12040Sączki (dreny) wypalane z gliny.16 lipca 1952 r.
14. B-12600Pustaki ceramiczne.

Pustaki DS (Żerań).

28 października 1952 r.
15. B-12610Pustaki ceramiczne.

Pustaki Stolica.

28 października 1952 r.
16. B-12615Pustaki ceramiczne.

Pustaki DS (Żerań) i pustaki Stolica.

Badania techniczne.

28 października 1952 r.
17. B-14051Krawężniki obrzeża betonowe.30 czerwca 1952 r.
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
1.54/B-82510Strunobetonowe belki teowe.

Wymiary przekrojów poprzecznych, nośność, oznaczenie i cechowanie.

30 kwietnia 1954 r.
2.54/B-94250Okucia budowlane.

Kółka do kłódek.

Typ lekki.

8 kwietnia 1954 r.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:
1)
produkować i wyrabiać przedmiotów i wyrobów objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 1, 3-15 i 17 nie odpowiadających tym normom,
2)
konstruować i wykonywać obliczeń statycznych stropów ceramiczno-żelbetowych objętych normą wymienioną w § 1 lp. 2 inaczej, niż przewiduje ta norma,
3)
przeprowadzać badań technicznych pustaków (DS Żerań) i pustaków Stolica inaczej, niż przewiduje norma wymieniona w § 1 lp. 16.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2)
prac naukowo-badawczych.
Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 1955 r., z tym że:
1)
normy wymienione w § 1 lp. 3-10 obowiązują od dnia 1 listopada 1955 r.,
2)
normy wymienione w § 1 lp. 11-16 obowiązują od dnia 1 marca 1955 r.