Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.735 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  44.  [Delegacja ustawowa - określenie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa]

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, w tym sposób prowadzenia zbiorczej ewidencji, o której mowa w art. 43 pkt 3, oraz związane z tym obowiązki jednostek organizacyjnych, którym powierzono to mienie, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępu do informacji umożliwiających zarządzanie mieniem Skarbu Państwa.