Art. 12. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne. - Dz.U.1991.94.422 - OpenLEX

Art. 12. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.94.422

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  12. 28

 

1. 29
Osobom uprawnionym, które znajdują się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszą znaczne wydatki na zakup leków, środków antykoncepcyjnych i artykułów sanitarnych, przysługuje pomoc finansowa.
2.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rządowy program systemowej pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, oraz szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania tej pomocy.
28 Art. 12 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz.U.95.138.684) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 marca 1996 r.
29 Art. 12 ust. 1 zmieniony przez art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.96.139.646) z dniem 4 stycznia 1997 r.