Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  18.
1. Wierzytelności i zobowiązania pieniężne zostaną przyjęte do bilansu otwarcia likwidacji i listy wierzytelności według następujących zasad:
1) wyrażone w złotych lub przerachowane na złote - w kwocie wierzytelności lub długu w złotych bez względu na to, jaki środek płatniczy opiewający na złote miał obieg w chwili powstania lub przerachowania tych wierzytelności lub długów;
2) wyrażone w złotych w złocie - w kwocie wierzytelności lub długu, licząc 1 złoty za jednego złotego w złocie;
3) wyrażone w obcej walucie, z wyjątkiem przypadków objętych pkt 4) i 5), jeżeli przysługują:
a) krajowcom od krajowców - w pieniądzu polskim według oficjalnego kursu na podstawie ostatniego notowania danej waluty przed dniem 1 września 1939 r.,
b) cudzoziemcom lub od cudzoziemców - w pieniądzu polskim, według stawek przeliczeniowych stosowanych przez Narodowy Bank Polski przy rozrachunkach z tytułu obrotów zagranicznych w chwili sporządzania bilansu otwarcia;
4) wyrażone w guldenach gdańskich i markach niemieckich, jeżeli powstały na obszarach, na których w dniu 1 września 1939 r. obiegowym środkiem płatniczym był gulden gdański lub marka niemiecka - w złotych w stosunku 1 złoty za jeden gulden gdański lub za jedną markę niemiecką;
5) 5 1/2% (dawniej 8%) listy zastawne Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego w funtach szterlingach seria BF oraz nie podlegające obowiązkowi rejestracji w myśl art. 18 ust. 1 pkt 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela, emitowanych przed dniem 1 września 1939 r. (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 28, poz. 190) listy zastawne i obligacje wyrażone w walutach obcych, a znajdujące się w posiadaniu cudzoziemców - według stawek przeliczeniowych stosowanych przez Narodowy Bank Polski przy rozrachunkach z tytułu obrotów zagranicznych.
2. Do hipotek, zabezpieczających listy zastawne lub obligacje, określone w przepisie ust. 1 pkt 5, ma zastosowanie stawka przeliczeniowa oznaczona w tym przepisie. Wszystkie inne listy zastawne i obligacje wyrażone w walutach obcych bez względu na to, w czyim posiadaniu się znajdują, oraz hipoteki, zabezpieczające te listy zastawne i obligacje, przyjmowane będą do bilansu otwarcia i likwidacji oraz listy wierzytelności według oficjalnego kursu na podstawie ostatniego notowania danej waluty przed dniem 1 września 1939 r.
3. Przez wyrażenie "krajowcy" i "cudzoziemcy" rozumie się osoby określone w art. 1 ust. (3) i (4) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 86, poz. 584) zmienionego dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 549). Nie jest jednak cudzoziemcem w rozumieniu dekretu niniejszego osoba, która po dniu 1 września 1939 r. przeniosła miejsce zamieszkania lub siedzibę z kraju za granicę.
4. Spłata zobowiązań wobec cudzoziemców nastąpi z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa dewizowego oraz na zasadach umów międzypaństwowych, o ile umowy takie zostały lub zostaną zawarte.