Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.28.190 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lutego 1951 r.
Art.  18.
1. Przepisów niniejszego dekretu nie stosuje się do:
1) dokumentów na okaziciela, emitowanych przez Państwo,
2) dokumentów emitowanych za granicą,
3) kuponów,
4) banknotów i innych dokumentów płatnych za okazaniem,
5) dokumentów z zastrzeżeniem nieumarzalności.
2. Jednakże kupony utracone łącznie z dokumentem płatne po dniu złożenia wniosku o umorzenie dokumentu podlegają umorzeniu, jeżeli umorzenie ich było dopuszczalne według dotychczasowych dzielnicowych przepisów.