[Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego] - Art. 5a. - Zarządzanie kryzysowe. - Dz.U.2022.261 t.j. - OpenLEX

Art. 5a. - [Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego] - Zarządzanie kryzysowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.261 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  5a.  [Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego]
1. 
Na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, ministrowie kierujący działami administracji rządowej, kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie sporządzają Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, zwany dalej "Raportem".
2. 
Koordynację przygotowania Raportu zapewnia dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, natomiast w części dotyczącej zagrożeń o charakterze terrorystycznym, mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w części dotyczącej zagrożeń cyberbezpieczeństwa mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej - Pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa.
3. 
Raport jest dokumentem zawierającym następujące elementy:
1)
wskazanie najważniejszych zagrożeń przez stworzenie mapy ryzyka;
2)
określenie celów strategicznych;
3)
określenie priorytetów w reagowaniu na określone zagrożenia;
4)
wskazanie sił i środków niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych;
5)
programowanie zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przez uwzględnianie regionalnych i lokalnych inicjatyw;
6)
wnioski zawierające hierarchicznie uporządkowaną listę przedsięwzięć niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych.
4. 
Raport przyjmuje Rada Ministrów w drodze uchwały.
5. 
Kierunki działania wynikające z wniosków z Raportu stanowią element Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz są uwzględniane w planach zarządzania kryzysowego.
6. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy opracowywania Raportu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa narodowego.