Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 22/09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.799

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 2012 r.

tr4
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 3 lipca 2012 r.
sygn. akt K 22/09

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Zubik - przewodniczący,

Stanisław Biernat - sprawozdawca,

Zbigniew Cieślak,

Andrzej Rzepliński,

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 3 lipca 2012 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności:

1)
art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131, poz. 1076) w zakresie art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, ze zm.) w części dotyczącej tworzenia Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, art. 1 pkt 4 ustawy z 17 lipca 2009 r. w zakresie dotyczącym dodanych art. 5a i art. 5b ustawy z 26 kwietnia 2007 r. oraz art. 1 pkt 21 ustawy z 17 lipca 2009 r. w zakresie art. 23 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. w części dotyczącej wprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych stopni alarmowych, z wyrażoną w preambule zasadą współdziałania władz, art. 2 i art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
art. 1 pkt 4 ustawy z 17 lipca 2009 r., w zakresie dotyczącym dodanych art. 5a ust. 5 i art. 5b ust. 2 pkt 3 ustawy z 26 kwietnia 2007 r., z art. 93 ust. 1 Konstytucji,
3)
art. 1 pkt 4 ustawy z 17 lipca 2009 r., w zakresie dotyczącym dodanego art. 5b ust. 7 pkt 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r., z art. 22, art. 31 ust. 3, art. 64, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji,
4)
art. 1 pkt 12 ustawy z 17 lipca 2009 r., w zakresie dotyczącym dodanego art. 12a ust. 2 i 3 ustawy z 26 kwietnia 2007 r., z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

1.
Art. 5, art. 5a, art. 5b i art. 23 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460) są zgodne z art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie są niezgodne z wyrażoną w preambule Konstytucji zasadą współdziałania władz.
2.
Art. 5a ust. 5 w związku z art. 5a ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 93 ust. 1 Konstytucji.
3.
Art. 5b ust. 2 pkt 3 w związku z art. 5b ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 93 ust. 1 Konstytucji.
4.
Art. 5b ust. 7 pkt 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 22 oraz art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.