Ustalenie szczegółowego zakresu i sposobów współdziałania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2010.3.28

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

POROZUMIENIE
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu i sposobów współdziałania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego *

Mając na względzie zapewnienie skutecznego współdziałania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w realizacji zadań określonych w art. 5a, art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. c, d, e, pkt 2, 3, 7, 10, 10a, 11, art. 12a oraz art. 20a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.) art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154), dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwani dalej "Stronami", ustalają co następuje:
§  1.
1.
Strony, każda w zakresie swoich ustawowych zadań, współdziałają w sprawach zarządzania kryzysowego oraz w zakresie wykorzystania zaplecza logistycznego i gospodarki materiałowej.
2.
Współdziałanie Stron w sprawach zarządzania kryzysowego obejmuje następujące przedsięwzięcia:
  1)
wymianę informacji, wzajemne udostępnianie materiałów, tworzenie wspólnych opracowań, uzgadnianie wspólnych stanowisk dotyczących:
a)
koordynacji przygotowania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, w tym przekazanie przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostatecznej wersji Raportu, w części dotyczącej zagrożeń o charakterze terrorystycznym, mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej,
b)
monitorowania potencjalnych zagrożeń, możliwości ich wystąpienia lub rozwoju, w tym zagrożeń o charakterze terrorystycznym,
c)
realizacji zadań w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania, reagowania zgodnie z kompetencjami i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
d)
ochrony infrastruktury krytycznej,
e)
opiniowania projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych,
f)
opiniowania dokumentów innych niż wymienione w lit. e, związanych z realizacją ustawowych zadań Stron;
  2)
współpracę dotyczącą ochrony informacji niejawnych;
  3)
współpracę w organizowaniu, współorganizowaniu oraz opiniowaniu programów konferencji, szkoleń i narad poświęconych zarządzaniu kryzysowemu;
  4)
wymianę doświadczeń dotyczących wykonywania ustawowych zadań każdej ze Stron.
3.
Współdziałanie Stron w zakresie wykorzystania zaplecza logistycznego i gospodarki materiałowej obejmuje następujące przedsięwzięcia:
  1)
współpracę dotyczącą udzielania pomocy technicznej;
  2)
wzajemne korzystanie ze środków łączności;
  3)
współpracę dotyczącą gospodarki transportowej;
  4)
inne formy współpracy, co do których strony mogą się umówić w sposób odrębny, w celu realizacji ustawowych zadań każdej ze Stron.
§  2.
1.
Przedsięwzięcia prowadzone w ramach współdziałania będą podejmowane na wniosek Stron.
2.
Strony mogą odmówić realizacji wniosku, o których mowa w ust. 1 jeżeli jego spełnienie:
  1)
mogłoby utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie zadań ustawowych każdej ze Stron;
  2)
naraziłoby na szkodę interes Strony.
3.
W celu realizacji przedsięwzięć Strony mogą tworzyć wspólne zespoły robocze lub wyznaczać przedstawicieli, określając każdorazowo zakres i formy ich działania.
§  3.
1.
Współdziałanie Stron realizowane będzie pomiędzy właściwymi jednostkami organizacyjnymi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i komórkami organizacyjnymi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2.
Współdziałanie organizują kierownicy jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz szefowie komórek organizacyjnych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
§  4.
1.
W ramach współdziałania, o którym mowa w §1 ust. 2, Strony świadczą sobie wzajemną pomoc nieodpłatnie.
2.
Zadania lub poszczególne czynności wykonywane w ramach przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 3, podlegają rozliczeniom finansowym z uwzględnieniem poniesionych kosztów ustalanych przy zastosowaniu indywidualnej kalkulacji albo stawek ryczałtowych.
3.
Rozliczenia dokonywane są według zestawień kosztów za okresy miesięczne albo po zakończeniu realizacji danego zadania bądź danej czynności.
4.
Dokumenty finansowe wystawiają uprawnieni przedstawiciele Stron.
§  5.
Interpretacja postanowień porozumienia będzie rozstrzygana przez Strony w drodze uzgodnień.
§  6.
Strony dokonują corocznej analizy i oceny realizacji porozumienia za dany rok w pierwszym kwartale roku następnego.
§  7.
1.
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Porozumienie może być rozwiązane:
  1)
na mocy zgodnych oświadczeń Stron;
  2)
przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego terminu.
§  8.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
§  9.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i jest zawarte na czas nieoznaczony.
* Z dniem dniem 28 sierpnia 2018 r. porozumienie traci moc w części wydanej na podstawie art. 5a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2018.1401) w związku ze zmianą tego przepisu przez art. 82 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1560) o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.