Art. 5. - [Plany zarządzania kryzysowego] - Zarządzanie kryzysowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.122 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2023 r.
Art.  5.  [Plany zarządzania kryzysowego]
1. 
Tworzy się Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne plany zarządzania kryzysowego, zwane dalej "planami zarządzania kryzysowego".
2. 
W skład planów zarządzania kryzysowego wchodzą następujące elementy:
1)
plan główny zawierający:
a)
charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń,
b)
zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa,
c)
zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych,
d)
zadania określone planami działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm. 1 );
2)
zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym:
a)
zadania w zakresie monitorowania zagrożeń,
b)
tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej,
c)
procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych,
d)
współdziałanie między siłami, o których mowa w lit. b;
3)
załączniki funkcjonalne planu głównego określające:
a)
procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej,
b)
organizację łączności,
c)
organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania,
d)
zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń,
e)
organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych,
f)
organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej,
g)
organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru,
h)
wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego,
i)
zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód,
j)
procedury uruchamiania rezerw państwowych,
k)
wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie województwa, powiatu lub gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego,
l)
priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej.
3. 
Plany zarządzania kryzysowego podlegają systematycznej aktualizacji, a cykl planowania nie może być dłuższy niż dwa lata.
4. 
Cykl planowania realizują właściwe organy administracji publicznej oraz podmioty przewidywane do realizacji przedsięwzięć określonych w planie zarządzania kryzysowego, w zakresie ich dotyczącym.
5. 
Plany zarządzania kryzysowego uzgadnia się z kierownikami jednostek organizacyjnych, w zakresie ich dotyczącym, planowanych do wykorzystania przy realizacji przedsięwzięć określonych w planie.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127 i 2375.