Sokal Piotr, Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Stan prawny: 2 lutego 2022 r.
Autor komentarza:

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Komentarz

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r. obowiązuje już niemal 15 lat. Stanowi istotny akt prawny w relacjach pomiędzy państwem (jego organami różnego szczebla oraz kategorii), a obywatelami (erga omnes). Zasadniczym celem ustawy jest szeroko rozumiane przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, które to zdarzenia towarzyszą niestety permanentnie ludziom. Co się z tym wiąże, mieniu w znacznych rozmiarach oraz otaczającemu nas środowisku. Obejmując swoim zasięgiem europejską infrastrukturę krytyczną, to jest systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia i instalacje, zlokalizowane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, których zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na co najmniej dwa państwa członkowskie.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z art. 1, mającym charakter ramowy (inicjujący) pośród 51 przepisów (w tym oznaczonych małą literę alfabetu łacińskiego – art. 5a-5b, art. 6a-6d, art. 11a, art. 12a, art. 20a-20b, art. 21a-21b, art. 25a-25d, oraz 3 uchylonych – art. 12a, art. 23 i art. 24), określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego (zakres podmiotowy) oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie (zakres przedmiotowy), a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego. W kontekście tej m.in. regulacji wspomnieć można o Zasadach techniki prawodawczej, w szczególności o regulacjach znajdujących się w Rozdziale 1 „Przepisy ogólne” – § 2–13 ZTP.

Dalej, w § 14 i 15ZTP, wymieniono w kolejności elementy, które powinna lub może zawierać ustawa. Są nimi: tytuł, przepisy merytoryczne ogólne i szczegółowe, przepisy o wejściu ustawy w życie. „Ustawa zawiera także przepisy przejściowe lub dostosowujące oraz przepisy uchylające, jeżeli reguluje...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX