[Zadania wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego; wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego; wojewódzki zespół zarządzania... - Dz.U.2022.261 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Zadania wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego; wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego; wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego] - Zarządzanie kryzysowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.261 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  14.  [Zadania wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego; wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego; wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego]
1. 
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda.
2. 
Do zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego należy:
1)
kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa;
2)
realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a)
wydawanie starostom zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
b)
zatwierdzanie powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
c)
przygotowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,
d)
realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego;
3)
zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
4)
wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3, oraz doraźnych zgrupowań zadaniowych do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25b ust. 1;
4a)
wnioskowanie o użycie Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25a;
5)
wykonywanie przedsięwzięć wynikających z dokumentów planistycznych wykonywanych w ramach planowania operacyjnego realizowanego w województwie;
6)
zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
6a)
współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
7)
organizacja wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
8)
(uchylony).
3. 
Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz po zasięgnięciu opinii dyrektora Centrum, wydaje, w drodze zarządzenia, wojewodom wytyczne do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego.
4. 
Minister właściwy do spraw administracji publicznej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych zatwierdza wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego i ich aktualizacje, po zasięgnięciu opinii dyrektora Centrum.
5. 
Zadania, o których mowa w ust. 2, wykonuje wojewoda we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej.
6. 
Do zadań komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędzie wojewódzkim należy w szczególności:
1)
gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;
2)
monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze województwa;
3)
dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, zespołu zarządzania kryzysowego działającego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Centrum;
4)
współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego;
5)
zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac;
6)
realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa;
7)
opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;
8)
przygotowywanie, w oparciu o analizę zagrożeń w poszczególnych powiatach, zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;
9)
opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia wojewodzie powiatowych planów zarządzania kryzysowego;
10)
gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących infrastruktury krytycznej zlokalizowanej na terenie województwa;
11)
planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;
12)
planowanie użycia pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3;
13)
planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
7. 
Organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, powoływany przez wojewodę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem wojewódzkim".
8. 
Do zadań zespołu wojewódzkiego należy w szczególności:
1)
ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2)
przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego;
3)
przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4)
opiniowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;
5)
(uchylony).
9. 
W skład zespołu wojewódzkiego wchodzą wojewoda jako przewodniczący, kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędzie wojewódzkim jako zastępca przewodniczącego, a także inne osoby wskazane przez przewodniczącego w zależności od potrzeb spośród:
1)
kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich;
2)
osób zatrudnionych w urzędzie wojewódzkim lub w jednostkach organizacyjnych służb, inspekcji i straży wojewódzkich;
3)
osób zatrudnionych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie oraz Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
10. 
W skład zespołu wojewódzkiego wchodzą również wyznaczeni przez Ministra Obrony Narodowej przedstawiciele Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
11. 
W skład zespołu wojewódzkiego może wchodzić przedstawiciel samorządu województwa, wyznaczony przez marszałka województwa.
12. 
W skład zespołu wojewódzkiego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.