Art. 11. - [Podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy] - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1656 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2021 r.
Art.  11.  [Podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy]
1. 
Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej stanowi kwota 2851,27 zł.
2. 
Waloryzacji podstawy wymiaru renty inwalidzkiej 17  dokonuje się na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
3. 
Podwyższenia podstawy wymiaru renty inwalidzkiej 18  dokonuje się z urzędu, a w przypadku gdy prawo do świadczenia zostało zawieszone - na wniosek osoby zainteresowanej albo przy wznowieniu wypłaty świadczenia.
17 Obecnie renta z tytułu niezdolności do pracy, na podstawie art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U.2002.1515), która weszła w życie z dniem 15 listopada 2002 r.
18 Obecnie renta z tytułu niezdolności do pracy, na podstawie art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U.2002.1515), która weszła w życie z dniem 15 listopada 2002 r.