Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.52.631

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2000 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 21 czerwca 2000 r.
sygn. akt K. 2/99.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wiesław Johann - przewodniczący,

Krzysztof Kolasiński - sprawozdawca,

Ferdynand Rymarz,

Jadwiga Skórzewska-Łosiak,

Marian Zdyb,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2000 r. na rozprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Prokuratora Generalnego, w sprawie zgodności art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68 z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 138, poz. 681), w zakresie, w jakim uzależnia podstawę wymiaru renty inwalidzkiej od daty jej przyznania, z art. 2, art. 19 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 10, poz. 37, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681, z 1996 r. Nr 136, poz. 636, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118), w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 138, poz. 681), nie jest niezgodny z art. 2, art. 19 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.