Art. 10. - Zm.: ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.181.1515

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2003 r.
Art.  10. 

Ilekroć w przepisach ustaw wymienionych w art. 1 i 2 jest mowa o:

1)
"inwalidztwie" - należy przez to rozumieć całkowitą lub częściową niezdolność do pracy;
2)
"inwalidach":
a)
I grupy - należy przez to rozumieć całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
b)
II grupy - należy przez to rozumieć całkowitą niezdolność do pracy,
c)
III grupy - należy przez to rozumieć częściową niezdolność do pracy,
d)
bez określenia grupy - należy przez to rozumieć niezdolność do pracy;
3)
"rencie inwalidzkiej" - należy przez to rozumieć rentę z tytułu niezdolności do pracy;
4)
"komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia" - należy przez to rozumieć lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.