Zaliczenie gminy wiejskiej Kartuzy, w powiecie kartuskim województwa pomorskiego w poczet miast. - Dz.U.1923.39.270 - OpenLEX

Zaliczenie gminy wiejskiej Kartuzy, w powiecie kartuskim województwa pomorskiego w poczet miast.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.39.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 marca 1923 r.
w sprawie zaliczenia gminy wiejskiej Kartuzy, w powiecie kartuskim województwa pomorskiego w poczet miast.

Na mocy § 1 ustęp 2 pruskie] ordynacji wiejskiej dla siedmiu wschodnich prowincji z dnia 3 lipca 1891 (Zbiór ustaw pr. str. 233) i art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) zarządza się co następuje:
Gminę, wiejską Kartuzy, w powiecie kartuskim województwa pomorskiego, zalicza się w poczet miast, mających prawo rządzenia się podług przepisów pruskiej ordynacji miejskiej dla sześciu wschodnich prowincji z dnia 30 maja 1853 (Zbiór ustaw pr. str. 261) zmienionej rozporządzeniem Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 71, poz. 490).
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Z dniem 1 stycznia 1970 r. z gromady Dzierżążno w powiecie kartuskim, województwie gdańskim wyłącza się obszar użytków leśnych o powierzchni 260 ha i włącza się go do miasta Kartuzy, w tymże powiecie i województwie, zgodnie z § 8 rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim (Dz.U.69.35.300).