Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.37.216

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 1974 r.
§  4.
1. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się zatrudnienie bezpośrednio poprzedzające zmianę pracy bez względu na tryb i przyczyny rozwiązania umowy o pracę, jeżeli okres tego zatrudnienia wynosił co najmniej 10 lat, jednakże z wyjątkiem wypadków rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub wygaśnięcia umowy o pracę wskutek porzucenia pracy.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również, w razie gdy okres zatrudnienia wynosił co najmniej 10 lat w kilku zakładach pracy, jeżeli zmiana pracy w tym okresie następowała w wyniku porozumienia zakładów pracy lub zalecenia jednostek nadrzędnych albo w okolicznościach określonych w § 1-3.