Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.104.753

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1921 r.
w przedmiocie zakazu pędzenia napojów wyskokowych z pszenicy, żyta i ich przetworów w kampanji gorzelniczej 1921/22 r. *

Na podstawie art. 2, 4 i 7 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. U. R. P. № 67 poz. 449) zarządza się co następuje:
§  1. Pędzenie napojów wyskokowych z pszenicy, żyta i ich przetworów w kampanji gorzelniczej 1921/22 r., po dzień 1 lipca 1922 r. jest zakazane.
§  2. Winni przekroczenia niniejszego rozporządzenia, o ile nie podlegają surowszemu ukaraniu wedle obowiązujących ustaw karnych, ulegną karom i konfiskatom, przewidzianym w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. U. R. P. № 67 poz. 449).
§  3. Do przeprowadzenia postępowania karno-administracyjnego i wydawania orzeczeń na zasadzie niniejszego rozporządzenia powołane są w b. dzielnicy rosyjskiej i austrjackiej władze administracyjne, wskazane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. w przedmiocie przekazania pewnych uprawnień urzędu walki z lichwą powiatowym władzom administracyjnym (Dz. U. R P. № 88 poz. 650), którego moc obowiązującą przedłuża się do dnia 1 lipca 1922 r., zaś w b. dzielnicy pruskiej władze, wskazane w art. 10 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75 poz. 511).
§  4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Aprowizacji w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz b. Dzielnicy Pruskiej.
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 10 maja 1922 r. niniejsze rozporządzenie rozszerza się również na jęczmień, owies i ich przetwory, z wyjątkiem jęczmienia browarnianego, przeznaczonego wyłącznie do wyrobu piwa, tudzież do jęczmienia, przeznaczonego no wyrób słodu, który dodawać wolno do zacierów gorzelnianych w maksymalnej ilości 3% w stosunku do płodów zacieranych w gorzelni, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zakazu pędzenia napojów wyskokowych z jęczmienia, owsa i ich przetworów (Dz.U.22.33.269).